Otwarty konkurs ofert

30.01.2019 13:36

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i upowszechnianiu sportów wodnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA: „ORGANIZACJA I UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW WODNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2019 R.”

I. Rodzaj zadania:
Zadanie polega na organizowaniu i upowszechnianiu sportów wodnych na terenie powiatu choszczeńskiego w zakresie pływania, żeglarstwa, kajakarstwa klasycznego i kajak polo poprzez organizację zajęć sportowych, szkoleń, współzawodnictwa oraz udziału w zawodach krajowych i zagranicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 40 215,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, spełniające wymogi wymienione
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie sportu, posiadające możliwość zapewnienia dodatkowych środków finansowych, w wysokości równej, co najmniej 10% wysokości dotacji przyznawanej przez powiat choszczeński
i udokumentowane doświadczenie w realizacji programów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przy udziale środków publicznych.
2. Podmiot składający ofertę wyznaczy do bezpośredniej realizacji programu osoby posiadające uprawnienia w zakresie upowszechniania i organizacji sportów wodnych, doświadczenie w działalności sportowej, a także uprawnienia trenerskie lub sędziowskie. Doświadczenie i uprawnienia osób bezpośrednio realizujących zadanie powinny zostać wykazane stosownymi dokumentami.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
4. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Choszczeńskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Zarządu Powiatu Choszczeńskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań wymienionych w punkcie I.
6. Przekazanie dotacji oraz warunki realizacji i rozliczenia zadania publicznego określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.
2. Realizacja zadania będzie obejmowała szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania, organizację własnych imprez sportowych, a także tworzenie warunków dla udziału, kajakarzy, kajak – polistów i żeglarzy w zawodach krajowych i zagranicznych w kajakarstwie płaskim, kajak – polo i żeglarstwie. Realizator zadania zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizowanym zadaniem, a także do złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie 30 dni od daty jego zakończenia. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością i w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa.
V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2. Decydujące znaczenie ma wpływ oferty do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Organizacja i Upowszechnianie Sportów Wodnych
w powiecie choszczeńskim w 2019 r.”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Choszczeńskiego kierując się następującymi kryteriami:
1) Spełnieniem przez oferenta warunków udziału w Konkursie, wynikających
z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta.
3) Oceną przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4) Oceną zaproponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób zaproponowanych przez oferenta do bezpośredniej realizacji zadania.
5) Oceną zaplanowanego przez oferenta udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, ponad minimalną kwotę 4 021, 50 zł (10% dotacji przyznanej przez powiat choszczeński).
6) Oceną planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków (wartość wkładu rzeczowego osobowego, świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków powinna być wyceniona wraz z podaniem metodologii wyliczenia).
7) Analizą i oceną realizacji zleconych oferentowi w latach poprzednich zadań publicznych, z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny ofert i wytypowaniu najlepszej z nich przedłoży niezwłocznie Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego stosowną opinię dokonując jednocześnie rekomendacji w przedmiocie podpisania umowy.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2018 r. Powiat Choszczeński realizując program „Organizacja i Upowszechnianie Sportów Wodnych w powiecie choszczeńskim w 2018 r.” wydatkował kwotę 40 215 zł, którą przekazano Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wodniak” w Choszcznie.
VIII. Wymogi stawiane złożonym ofertom.
Oferta złożona w konkursie powinna spełniać wymogi określone  w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), oraz w ogłoszeniu o konkursie. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057). Podmioty składające ofertę powinny załączyć do niej aktualny wypis  z właściwej dla siebie ewidencji lub rejestru (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu). Z wymogu niniejszego zwolnione są jedynie Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe i Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Choszczeńskiego. Wszelkie załączone do oferty kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone przez oferenta lub osobę, której dotyczą za zgodność z oryginałem. Wraz z ofertą należy załączyć oświadczenie osoby lub osób podpisujących ofertę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu „Organizacja i Upowszechnianie Sportów Wodnych w powiecie choszczeńskim w 2019 r.”.

Starosta Choszczeński
Wioletta Kaszak

Print Friendly, PDF & Email