Stowarzyszenia

 

LP NAZWA STOWARZYSZENIA NR REJESTRU/ KRS DATA ADRES STOWARZYSZENIA ZAKRES DZIAŁANIA
1 Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie 0000145552 2003-01-10 ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności na rzecz bezrobotnych
2 „Forum – Nobel” 0000150183 2003-02-04 ul. Polna 5, 73-200 Choszczno Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie koniecznym do realizacji zadań związanych z inwestycją
3 Porozumienie Samorządowe 0000179562 2003-11-19 ul. Jagiełły 11, 73-200 Choszczno Organizowanie zebrań otwartych, spotkań okolicznościowych, konferencji tematycznych, działalności

publicznej i wydawniczej poświęconych bieżącym sprawom środowiska

lokalnego i sprawom członków

Stowarzyszenia

4 Stowarzyszenie Ochrony

Dziedzictwa

Pocysterskiego

0000125200 2002-08-01 ul. Cystersów 1, 73-240 Bierzwnik Działanie i współpraca z parafią rzymskokatolicką p.w. m.p. szkaplerznej w Bierzwniku na rzecz ochrony kompleksu pocysterskiego
5 Miejski Klub Sportowy „Piast” 0000081804 2002-01-15 ul. Sportowa 1, 73-200 Choszczno Działanie i integracja społeczna na rzecz sportu w Choszcznie organizowanie imprez, szkoleń, seminariów na tematy dotyczące m.in. Popularyzacji zdrowia, sportu i kultury fizycznej
6 Drawieńskie

Stowarzyszenie

Agroturystyki

0000016234 2001-06-01 ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej

promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego działalność na rzecz likwidacji strukturalnego bezrobocia na wsi

7 Stowarzyszenie Miłośników Tańca 0000115559 2002-06-03 ul. Boh. Warszawy 17, 73-200 Choszczno Rozwijanie aktywności artystyczno-kulturalnej dzieci i młodzieży Popularyzacja ruchu tanecznego i rozwoju fizycznego, zwłaszcza wśród młodego pokolenia
8 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej 0000315705 2008-10-15 ul. Starogrodzka 10, 73-260 Pełczyce Działanie na rzecz całego środowiska miasta i gminy Pełczyce w dziedzinie kultury, sportu i turystyki

Kształtowanie sprzyjających warunków dla tworzenia rozwiązań ekologicznych w mieście i gminie

9 Towarzystwo Miłośników Recza 0000159716 2003-04-25 ul. Ratuszowa 6, 73-210 Recz Rozwijanie działalności kulturalnej

rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy

10 Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej 0000215060 2004-09-01 ul. Wolności 19, 73-200 Choszczno Skupianie turystów i krajoznawców

Stworzenie warunków ułatwiających wędrowanie po kraju i za granicami

11 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika 0000100550 2002-03-18 ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik Troska o wszechstronny rozwój bierzwnika

Propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych bierzwnika

12 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej 0000159215 2003-04-22 ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno Rozwijanie działalności kulturalnej

Rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy

Klub Kiwanis Kobieta 2000 0000184501 2003-12-29 ul. Boh. Warszawy 19, 73-200 Choszczno Integracja środowisk kobiecych

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień kobiet

Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych

Pogłębianie wiedzy na temat polityki ue oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu Kobiet i mężczyzn

Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia

Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym

Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin

Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność charytatywna i pomoc społeczna

13 www.kobieta2000.pl
14 Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej 0000253923 2006-03-27 ul. Chrobrego 31 A, 73-200 Choszczno

http://rthzch.zschoszczno.pl

Rozwijanie badań historycznych nad dziejami ziemi choszczeńskiej Reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych Upowszechnianie wśród ogółu mieszkańców wiedzy o regionie
15 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Choszczno 0000154454 2003-03-21 ul. Długosza 39, 73-200 Choszczno Tel. kontaktowy: 0502307325

siedziba: Warszawa

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie

Opieką kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt

16 Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa O. Choszczno 0000204827 2004-06-09 ul. 22 Lipca 5/15, 73-200 Choszczno

siedziba: Warszawa

Ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej poprzez przysposobienie do życia

w rodzinie jej członków

dążenie do poprawy warunków życia rodziny

17 Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej 0000313259 2008-09-09 ul. Boh. Warszawy 17, 73-200 Choszczno Integrowanie środowisk artystycznych i naukowych Choszczna i regionu
18 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubieniów 0000173111 2003-09-16 Lubieniów 28, 73-200 Choszczno Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubieniów

Prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych Wspieranie rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych

Prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody, rozwoju infrastruktury wsi, popularyzacji zdrowia i sportu

19 Stowarzyszenie Forum Samorządowe 0000214429 2004-08-09 ul. Nadbrzeżna 1B/5, 73-200 Choszczno Propagowanie idei samorządności

edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości poprzez

organizowanie zebrań, wykładów, seminariów i dyskusji otwartych organizowanie imprez społeczno-kult.

Przeznaczanie dochodów na cele statutowe z działalności gospodarczej oraz

prowadzenie zbiórek pieniędzy

udział w kampaniach wyborczych do samorządu

20 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Nętkowo 13, 73-210 Recz Wspieranie wszechstronnego rozwoju społ.,kult.i gosp. Wsi Nętkowo organizowanie form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych wspieranie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
21 Reczańskie Towarzystwo Oświatowe „Pro Educatio” w Reczu 0000187033 2004-01-16 ul. Tylna 34/2, 73-210 Recz Wspieranie wszechstronnego rozwoju gminy Recz

integracja mieszkańców gminy i wspieranie demokracji w środowisku

lokalnym

22 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokoliniec 0000203000 2004-04-08 Sokoliniec 48 B/3, 73-210 Recz Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,

kulturalnego i gospodarczego wsi

Sokoliniec

integracja mieszkańców gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

23 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulibórz 0000208418 2004-05-26 Sulibórz 3/1, 73-210 Recz Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi sulibórz integracja mieszkańców wsi

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

24 Sławęcińskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

0000231655 2005-04-04 Sławęcin 62,73-200 Choszczno Budowa społeczeństwa obywatelskiego wspieranie społecznej aktywności obywateli rozwijanie kultury i oświaty ochrona dziedzictwa kulturowego prowadzenie działalności charytatywnej przeciwdziałanie patologii społecznej przeciwdziałanie bezrobociu
25 Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Środowisku Wojskowym „Animator” 0000234255 2012-02-22

Wykreślony z

Rejestru

Stowarzyszeń

ul. Chrobrego 8a, 73-200 Choszczno Wspieranie i upowszechnianie kultury w środowisku wojskowym, w tym wśród kadry zawodowej, rodzin

woj skowych, pracowników cywilnych woj ska garnizonu Choszczno, a w szczególności propagowanie i

promowanie twórców amatorów, eksperymentalnych niekonwencjonalnych form wyrazu, ich opinii i

potrzeb oraz umożliwienie im kontaktów w celu wymiany poglądów i doświadczeń

 

26 Choszczeńskie Centrum

Wspierania

Przedsiębiorczości

0000239322 2005-08-10 ul. Chrobrego 27, 73-200 Choszczno Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej w szczególności przez tworzenie lobby przedsiębiorców

udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,

organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych dotyczących podejmowanej i

prowadzonej przez nich

działalności

budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków stowarzyszenia i

upowszechnianie zasad etyki

zawodowej w stosunkach między członkami

prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i

integracyjnej członków

stowarzyszenia

27 Bierzwnickie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży 0000232888 2005-04-27 ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na terenie powiatu choszczeńskiego

działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia i pauperyzacji społeczeństwa wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych

popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków

wolnorynkowych

zintegrowanej europy

pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności

stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy krajowych

instrumentów finansowych oraz pomoc i wskazanie możliwości pozyskania funduszy unii europej skiej

28 Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki „Eko-Folk” Rzecko 0000237272 2005-06-30 ul. Wolności 28, 73-222 Suliszewo Działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; działalność na rzecz dzieci i młodzieży; promowanie tradycji i kultury; działalność charytatywna
29 Stowarzyszenie „Aktywni” w Choszcznie 0000252108 2006-03-01 ul. Jagiełły 4c/11, 73-200 Choszczno Propagowanie idei samorządności;

edukację społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne;

podniesienie roli i skuteczności instytucji obywatelskich; przyczynianie się do rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz likwidacji bezrobocia;

aktywizację środowisk wiejskich;

aktywizację środowisk kobiecych;

efektywne świadczenie pomocy społecznej;

upowszechnianie dobrych wzorów działań obywatelskich;

upowszechnianie zasady społecznej kontroli funkcjonowania instytucji

publicznych, jak i organizacji pożytku

publicznego

30 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 0000277489 2007-03-28 ul. Kościelna, 72-260 Pełczyce Popularyzacja i rozwój wszystkich konkurencji orientacji sportowej i

turystycznej w województwie

zachodniopomorskim

organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach

orientacji sportowej na

terenie województwa zachodniopomorskiego

popularyzacja orientacji sportowej i turystycznej wśród dzieci, młodzieży

szkolnej i akademickiej oraz

dorosłych

reprezentowanie, ochrona praw i interesów dyscypliny oraz koordynacja działań wszystkich jego członków

upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez sport oraz turystykę aktywną i kwalifikowaną

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe współpracujących szkół oraz innych jednostek, wykorzystując uwarunkowania terenowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców, władz samorządowych i państwowych oraz sympatyków związku

31 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krzęcin nad Małą Iną” 0000291436 2007-10-29 ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin Wspieranie działań na rzecz rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i europy promocja działania i postaw twórczych

inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym oraz promocja młodych talentów

stwarzanie warunków do właściwego rozwoju procesu wychowania i

kształcenia przez kontakt z kulturą i

sztuką

poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie go w regionie, kraju i zagranicą

wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.

32 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie 0000278582 2007-04-13 ul.Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do

aktywności na rynku pracy

działalność na rzecz integracji europejskiej

prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla zhp

upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych

działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej

prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych promowanie zdrowego trybu życia

promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia

upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji

33 Bezpieczny Powiat Choszczeński 0000292524 2007-11-13 ul. Bohaterów Warszawy 17. 73-200 Choszczno Prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:

świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych m.in. Poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, zapewnienie pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych, diagnozowanie, zapobieganie i likwidowanie zjawisk sprzyjających powstawaniu wypadków drogowych, pomoc rzeczową w rehabilitacji ofiar wypadków drogowych

tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości,

patologii i budowie programów profilaktycznych

kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.

34 Stowarzyszenie „Sami Swoi” 0000298161 2008-02-08 Suliborek 14, 73-210 Recz Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi suliborek wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej,

domu ludowego, klubu dla

młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi

organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób, kursów,

szkoleń, warsztatów,

seminariów, konferencji i doradztwa

prowadzenie działalności wydawniczej

35 Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” 0000302707 2008-03-31 ul. Polna 5, 73-200 Choszczno Wywołanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, tworzenie warunków

społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej,

podnoszeniu efektywności nauczaniu i wychowaniu

upowszechnianie wśród członków stowarzyszenia, a także wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zasad zrównoważonego rozwoju promowanie zdrowego stylu życia

36 Koło Gospodyń Wiejskich Święciechów 0000301660 2008-03-17 Święciechów 73-220 Drawno Ochrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi i ich rodzin

inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet

podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich i ich wiedzy prawnej,

ekonomicznej, zawodowej, oraz

udzielanie pomocy w wykonywanych przez nie funkcji

prowadzenie w środowisku wiejskim działalności upowszechniającej postęp wiejskich gospodarstw

domowych i rolnictwa, rozwój różnych form pomocy społecznej z uwzględnieniem popegerowskiego charakteru wsi

ochrona środowiska i estetyzacja wsi

rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jej okolic

przyczynienie się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców wsi promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym

37 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Sportowe „SPRAWNI – RAZEM” 0000304874 2008-04-28 ul. Zwycięstwa 2,73-222 Suliszewo Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie

stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, propagowanie popieranie różnych form rehabilitacji rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo,

oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem

38 Sportowy Klub Ludowy „Jagów 2000″ 0000350986 Jagów,73-260 Pełczyce popularyzacja i rozwój sportu amatorskiego zrzeszenie osób uprawiających piłkę nożną
39 Klub Sportowy „Woda” Rzecko REGON: 812359066 2000 r. Rzecko 73-222 rozwój sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej
40 Choszczeński Integracyjny Klub Sportowy REGON: 811930375 1999 r. ul. Promenada 2, 73-200 Choszczno tel. 0-95 765 15 17 działanie i integracja społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na ich niesprawność

prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych

41 Stowarzyszenie „MŁODA WIEŚ” 0000328480 24.04.2009 r. Będargowo 14 73-260 Pełczyce ułatwianie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do dóbr kultury, edukacji,

sportu i wyrównywanie ich

szans życiowych,

szerzenie wolontariatu,

integracja społeczeństwa

42 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach „Nadzieja” 0000313210 09-09-2008 r. Brzeziny 1, 73-220 Drawno Postanowienie z dnia

działalność charytatywna,

ochrona i promocja zdrowia,

nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza opieka i rehabilitacja zawodowa i społeczna

43 Społeczne Towarzystwo Ochrony Przyrody Pełczyc 0000327402 03.04.2009 r. ul. Pełczyk 10 73-260 Pełczyce działalność publiczna na rzecz ochrony środowiska oraz turystyczna aktywizacja regionu, a także promowanie walorów okolic Pełczyc,

edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej,

prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego, edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej,

44 Hokejowy Klub Sportowy 0000053727 2001.10.16 ul. Wolności 22, 73-200 Choszczno Rozwój sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem hokeja na trawie
45 Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP o. w Warszawie 00001559843 ul. B. Chrobrego 6, 73-200 Choszczno Tel. kont. 0-95 765 0794 zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Techn. Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników PSP i innych, dbałość o ich interesy, uprawnienia socjalno-bytowe, zdrowotne i kulturalne poprzez pozyskiwanie środków i funduszy, organizowanie imprez okolicznościowych, współpraca z komendami i jednostkami straży pożarnej i innymi organizacjami społecznymi reprezentacja emerytów i rencistów wobec organów władzy państwowej i samorządowej
47 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie„ Ala i As” w Pełczycach 0000332699 02.07.2009 r. ul. Łąkowa 2B 73-260 Pełczyce Wspieranie dziecka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu na terenie gminy Pełczyce i

powiatu choszczeńskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

działalności wspomagającej edukację i wychowanie,

organizowania czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

edukacji rodzin w zakresie ekologii ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

48 Stowarzyszenie Klub Seniora GRANOWIACY 0000338350 30.09.2009 r. 73-231 Krzęcin Granowo, ul. Wesoła 2 Wspieranie działań na rzecz osób starszych, integracji społecznej, rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy, a w szczególności:

podniesienie aktywności i witalności osób starszych,

tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację,

twórcze i kulturalne zagospodarowanie wolnego czasu,

odtworzenie tradycji społecznego współdziałania, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami i aktywnym młodym pokoleniem lepiej dostosowanym do owych warunków gospodarczych i społecznych

49 Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin” 0000376826 27.01.2011 r. ul. Niepodległości 13 73-231 Krzęcin Organizowanie ruchu morsów – ludzi propagujących kąpiele w ekstremalnych warunkach. Rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych.

Rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur.

Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego.

Wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami.

Integrowanie członków stowarzyszenia.

50 Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Terenowych 4×4

Choszczno

Stowarzyszen ie zwykłe ul. Wyzwolenia 9 73-200 Choszczno Organizacja form turystyki aktywnej.

• Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego.

Stałe podnoszenie doświadczenia w prowadzeniu pojazdów.

Działalność w zakresie ochrony środowiska.

Wytyczanie nowych tras turystycznych.

51 Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska gminy Choszczno 0000381039 16.03.2011 r. ul. Bohaterów Warszawy 2 73-200 Choszczno Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Działalność społeczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Promocja wykorzystania źródeł energii odnawialnych bez uszczerbku dla środowiska lokalnego.

Dbałość o czystość akwenów wodnych gminy.

Przywrócenie rekreacyjnej funkcji zaniedbanym akwenom wodnym i terenom zielonym.

Podniesienie kultury społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii.

Działanie na rzecz przestrzegania ustawowych praw zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona dzikich zwierząt.

Wybudowanie przytulisk dla dzikiego ptactwa, poszkodowanego losowo.

52 Stowarzyszenie „Jedynka” 0000381987 25.03.2011 r. ul Obrońców Westerplatte 1 A 73-200 Choszczno Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych.

Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

Działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci.

Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

53 Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku 0000396647 2011-09-21 ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno Podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw polegających na:

prowadzeniu działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób

starszych i osób niepełnosprawnych,

aktywizacji społecznej członków DUTW,

prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej

dla osób starszych,

włączeniu osób starszych do sytemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju

osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

– aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych oraz upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej.

54 Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor” 0000449020 2013-01-31 ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie

Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno

Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa

Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa

Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej

tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie

Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego

kolejnictwa

Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących

propagowaniu historii kolei,

Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego.

55 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy w Choszcznie

Polskie

Stowarzyszenie Diabetyków – Zachodnio-Pomorski Oddział Wojewódzki

0000037573 Uchwała Zarządu Wojewódzkieg o Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinie 13.04.1994 r. ul. Bohaterów Warszawy 18, 73-200 Choszczno

Broniewskiego2 70-421 Szczecin Polska

Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.

Współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym W celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.

Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez: działalność wydawniczą, szkolenia, turnusy rehabilitacyjno szkoleniowe, prasę, radio, telewizję, internet.

Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwośći koleżeństwo propagowane przez:

spotkania głównie w kołach, organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych, organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków poprzez: poradnictwo prawne, reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji, udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej, aktywizację zawodowa poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku pracy, udzielanie pomocy w wyjściu z uzależnień, rozwój informatyzacji komputerowej ogniw terenowych organizowanie i prowadzenie badań oraz prac rozwojowych z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb diabetyków

Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.

56 Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku „ZAMEK DZIECIOM” 0000430684 2012-08-23 ul. Zdrojowa 5,73-220 Drawno

tel. kontaktowy: 607 736 790, 502 071 303

www. sosw. niemiensko. supers zkolna.pl

Celem działania Stowarzyszenia jest:

wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku,

prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży,

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji,

wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.

57 Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Ubóstwem „Lepsze Jutro” 0000463796 2013 r. ul. Magnoliowa 14 73-200 Choszczno Celem stowarzyszenia są działania na rzecz walki z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zamieszkują tereny wiejskie powiatu choszczeńskiego oraz obszary o dużej skali bezrobocia, a także przeciwdziałaniem patologii społecznym
58 Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Pionier” 0000496156 2014-01-29 Ul. Fabryczna 73-200 Choszczno Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Rodzinnego ogrodu Działkowego i zapewnienie jego członkom i ich rodzinom aktywnego wypoczynku i możliwości upraw ogrodniczych na własne potrzeby.
59 Fundacja „Czadzik” Miasto Choszczno, woj. zachodniopomorskie 546588 03.03.2015 r. Miasto Choszczno, woj. zachodniopomorskie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej

upowszechnianie wiedzy z zakresu kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska

działalność charytatywna

60 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Podstawowej w Zamęcinie „Promyczek” Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

0000603916 24.02.2016 r. Zamęcin 2 73-200 Choszczno integracja środowiska lokalnego

kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli

wspieranie działań statutowych szkoły

61 Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin” 0000622999 13.06.2016 r. Pogodna 7 73-231 Krzęcin realizowanie we współpracy z samorządami lokalnymi zadań publicznych w tym w szczególności inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb społecznych

opracowanie koncepcji rozwoju wsi

inicjowanie koncepcji rozwoju wsi

62 Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Nadzieja” 0000615354 02.05.2016 r. Breń

73-240 Bierzwnik

rozwój sołectwa Breń pod względem inwestycyjnym, estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego

aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym

podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk

63 Stowarzyszenie „Drawno Pomaga” 0000608458 21.03.2016 r. ul. Jeziorna 2 73-220 Drawno pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

organizacja zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

działalność charytatywna

dystrybucja żywności

64 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawy Jeszcze nie

zarejestrowan

o

ul. Jeziorna 2 73-220 Drawno – dążenie do zachowania dziewiczego charakteru cieków i jezior zlewni rzeki Drawy, naturalnych ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa stanu ekologicznego tego dorzecza zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zagrożeń dla dobrego stanu ekologicznego dorzecza Drawy
65 Stowarzyszenie „Zielona Dolina Iny” 0000609394 24.03.2016 r. Rybaki 19b/6 73-210 Recz działalność publiczna na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców Rybaki w gminie Recz

oświata, nauka, kultura

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

66 Fundacja „Zielona Lokomotywa” 0000477428 11.04.2016 r. Słutowo 11 73-210 Recz promowanie idei wykorzystywania lokalnych zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju gospodarczego na terenie RP. tj. promowanie idei itz. „Zielonej lokomotywy”

łagodzenie skutków bezrobocia

promocja zatrudnienia

67 Stowarzyszeni „Zajarania Życiem” 000085907 8 września 2016 r. ul. Szkolna 23/3 73-220 Drawno prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,

inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych,

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, -działalność charytatywna.

68 Stowarzyszenie Aktywny Senior 645992 14 listopada 2016 r. ul. Leśna 24a Chłopowo 73-231 Krzęcin kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim, w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych,

-dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności,

poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowa seniorów,

organizacja czasu wolnego seniorów,

-przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. przemoc alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm,

działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii, -promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych, -organizacje szkoleń, konkursów edukacyjnych, obozów sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.

 

Print Friendly, PDF & Email