Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 26 marca 2018 15:08

 

Zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Bol. Chrobrego 31A (Kawiarenka).

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.  

6. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA 2017 R.  

7. INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK 2017.

8. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE ZA 2017 R.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE W ROKU 2017.  

10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W CHOSZCZNIE ZA 2017 R. ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ.

11. PODJĘCIE UCHWAŁ:

11.1 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ POWIATU I PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 R. – DRUK NR 211;

11.2  W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH ZADANIA PN. „POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W 2018 R. – DRUK NR 212;

11.3  W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO DO POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. – DRUK NR 213;

11.4  W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH USTALONY PLAN ZAJĘĆ JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO, ZASAD UDZIELANIA I ROZMIARU OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH LUB PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT CHOSZCZEŃSKI – DRUK NR 214;

11.5 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/300/2010 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ STAWEK ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ORAZ ZA WARUNKI PRACY, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA
I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
A TAKŻE WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO  – DRUK NR 215;

11.6 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R. – DRUK NR 216;

11.7 W SPRAWIE  UCZCZENIA 55 – LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE – DRUK NR 217;

11.8 W SPRAWIE UCZCZENIA 40 - LECIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE – DRUK NR 218

12. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

13. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Stanisław Dycha