Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Choszcznie

09.10.2018 13:25

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.10.2018 r. o godz. 8:30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107
Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Analiza sytuacji organizacyjnej i finansowej SOSW w Suliszewie i w Niemieńsku.
  4. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
  5. Podsumowanie pracy komisji za rok 2018.
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 09.10.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email