Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Choszczeńskiego

08.02.2019 14:05

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 12.02.2019 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Analiza funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie w zakresie prowadzonych badań i terapii za 2018 r.
 5. Analiza wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2018.
 6. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat choszczeński za 2018 r.   
 7. Zaopiniowanie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
 8. Wnioski, zapytania, sprawy różne.Przewodniczący komisji/-/ Bogdan Kwiatkowski

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 08.02.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email