Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.12.2018 14:34

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjna Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 17.12.2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 
  4. Zaopiniowanie materiałów na III sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/  Stanisław Dycha

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 14.12.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email