Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Choszczeńskiego

08.02.2019 14:08

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjna Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 11.02.2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Wyznaczenie terminu oraz zakresu kontroli Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie.
  5. Zaopiniowanie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

            /-/  Stanisław Dycha

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 08.02.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email