Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego

08.02.2019 14:02

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 13.02.2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  5. Zapoznanie z budową warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Choszcznie oraz wykorzystaniem środków budżetowych. Lustracja obiektów w Raduniu.  
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 /-/  Roman Naskręt


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 08.02.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email