Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie

09.10.2018 13:30

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.10.2018 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107

 Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie z protokołem z kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.
4. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za II półrocze 2018 r.
5. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 09.10.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email