Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Choszczeńskiego

08.02.2019 14:07

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 12.02.2019 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107. Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Zaopiniowanie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  5. Analiza informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa powiatu choszczeńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

    Przewodnicząca komisji

/-/ Małgorzata Buchajczyk


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 08.02.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email