Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:14

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 18.03.2019 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107. Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu.
  5. Rozpatrzenie informacji dyrektorów ośrodków szkolno – wychowawczych na temat bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego tych placówek.
  6. Rozpatrzenie informacji na temat działalności kół łowieckich działających na terenie powiatu w zakresie przeciwdziałania powstawaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz zasady rozliczania tych szkód.
  7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

    Przewodnicząca komisji

/-/ Małgorzata Buchajczyk


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 14.03.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email