Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu

09.10.2018 13:33

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.10.2018 r. o godz. 11:30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
  4. Ocena realizacji planu pracy komisji za rok 2018.
  5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

    

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  09.10.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email