Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:20

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 21.03.2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie informacji na temat wspierania finansowego podmiotów gospodarczych powiatu z funduszu pracy. Stan bezrobocia w powiecie.
  5. Rozpatrzenie informacji dotyczącej finansowego zabezpieczenia zadań i stan dróg powiatowych po sezonie zimowym.
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 /-/  Roman Naskręt


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 14.03.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email