Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:18

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 18.03.2018 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza skarg wniesionych na Radnego Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Artur Patyk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  14.03.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email