Zawiadomienie

08.06.2018 14:23

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 07.06.2018 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza informacji służb odpowiedzialnych za bezpieczne wakacje w powiecie choszczeńskim.
4. Ocena stanu rolnictwa, przezimowanie zbóż i rzepaku na podstawie danych z ZODR.
5. Ocena zagrożeń wynikająca ze stanu dróg w powiecie choszczeńskim.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

Print Friendly, PDF & Email