Zawiadomienie

08.06.2018 14:25

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.06.2018 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu za rok 2017.
4. Opiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2017 r. oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Choszcznie.
5. Analiza realizacji skarg i wniosków wniesionych przez mieszkańców powiatu w II półroczu 2017 r.
6. Zapoznanie się z protokołem z kontroli SOSW w Suliszewie.
7. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie.
8. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Irena Sieńko

Print Friendly, PDF & Email