Zawiadomienie

08.04.2019 14:16

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia  10.04.2019 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych powiatu.
  5. Zapoznanie z rozbudową warsztatów szkolnych ZS Nr 2 w Choszcznie wraz
    z wykorzystaniem środków finansowych.
  6. Zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Roman Naskręt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 08.04.2019 r.,

Print Friendly, PDF & Email