Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego

06.02.2019 13:10

UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ IV SESJA

RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LUTEGO 2019 r. O GODZ. 1000

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE,

PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

(KAWIARENKA)

PORZĄDEK OBRAD:

 1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.
 2. STWIERDZENIE QUORUM.
 3. PRZYJĘCIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD.
 4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
  ( PROTOKÓŁ NR III/2018 Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. )
 5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
 6. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOSZCZNIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZA 2018 R.
 7. SPRAWOZDANIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2018.
 8. SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK.
 9. SPRAWOZDANIE ZA OKRES 2016-2017 Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO” NA LATA 2016-2020”.
 10. PODJĘCIE UCHWAŁ:

  10.1  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2019 – DRUK NR 27;

  10.2  W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI DOTYCZĄCEJ DZIAŁAŃ STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO  – DRUK NR 28;

  10.3  W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2019 R. – DRUK NR 29;

  10.4  W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO –  DRUK NR 30;

  10.5  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR III/12/2018 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA  20 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2030 – DRUK NR 31;

  10.6  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXX/256/2018 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA
  DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB  ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW –  DRUK NR 32;

 11. INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI RADNYCH.
 12. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

   

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

  /-/ Eugeniusz Nykiel

Print Friendly, PDF & Email