Zawiadomienie o XXX sesji Rady Powiatu w Choszcznie

09.10.2018 13:08

UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ XXX SESJA
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O GODZ. 13.00
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE,
PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 31A
(KAWIARENKA)

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNIEJ SESJI.
( PROTOKÓŁ NR XXIX/2018 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.)

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018/2019.

7. INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATU W 2018 R.

8. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O REALIZACJI OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ RADNYCH RADY POWIATU W CHOSZCZNIE W ROKU 2018 ORAZ WYNIKACH ICH ANALIZY.

9. INFORMACJA STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO O REALIZACJI OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018 I WYNIKACH ICH ANALIZY

10. PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 260;

10.2 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW – DRUK NR 261;

10.3 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R. – DRUK NR 262;

10.4 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXII/190/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2030 – DRUK NR 263;

10.5 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R. – DRUK NR 264;

11. SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ZA ROK 2018.

12. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ ZA II PÓŁROCZE 2018 R.

13. SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY POWIATU Z WYKONANIA PLANÓW PRACY ZA ROK 2018.

14. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

15. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Stanisław Dycha

Print Friendly, PDF & Email