Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego

13.12.2018 15:23

 UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ III SESJA

RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. O GODZ. 1000

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE,

PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

(KAWIARENKA)

PORZĄDEK OBRAD: 

  1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.
  2. STWIERDZENIE QUORUM.
  3. PRZYJĘCIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD.
  4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI.

            – PROTOKÓŁ NR I/2018 Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R.

            – PROTOKÓŁ NR II/2018 Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R.

  1. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
  2. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK 2017/2018.
  3. PODJĘCIE UCHWAŁ:

7.1      PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

7.1.A   ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW;

7.1.B   ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2019 R.;

7.1.C  DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU;

7.1.D   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2019 – DRUK NR 11  

7.2      PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2030

7.2.A   ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I  FINANSÓW;

7.2.B   ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2019-2030;

7.2.C  DYSKUSJA;

7.2.D   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2030 – DRUK NR 12   

7.3      W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2019 – DRUK NR 13;

7.4      W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2019 – DRUK NR 14;

7.5      ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR II/9/2018 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI EDUKACJI I ZDROWIA RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 15;

  • W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI DOTYCZĄCEJ FUNKCJONOWANIA 

            RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ POSTĘPOWANIA POWIATOWEGO

            CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOSZCZNIE – DRUK 16;

7.7     W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI DIET PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO  ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH – DRUK NR 17

7.8     W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 18

7.9     W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ – DRUK NR 19

7.10   W SPRAWIE DELEGOWANIA RADNYCH DO SKŁADU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU – DRUK NR 20

7.11   W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R.- DRUK NR 21

7.12   W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018 R. – DRUK NR  22

7.13   W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU GODZIN APTEK  OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W 2019 ROKU – DRUK NR 23

7.14   W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK”- DRUK NR 24

7.15   ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXIX/254/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY BIERZWNIK W ZWIĄZKU Z POŻAREM W MIEJSCOWOŚCI KOLSK – DRUK NR 25

  1. INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI RADNYCH.
  2. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Eugeniusz Nykiel

Print Friendly, PDF & Email