Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna
Starostwa Powiatowego w Choszcznie

ul. Nadbrzeżna 2  (parter)

 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Choszczeńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.