UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej
Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).
Od tej daty, funkcjonuje ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe obowiązane są dokonać wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.
Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ułomną osobowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
Stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu przesłanek ustawowych może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć trzy osoby, które w tym celu składają organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
1. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:
• o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby,
• o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,
• o wyborze przedstawiciela albo zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej - z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków  powołanych organów zgodnie z regulaminem,
2. regulamin działalności stowarzyszenia,
3. lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie.
 
Nowa ewidencja będzie zawierała następujące dane:
1. Numer kolejny w ewidencji
2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego
3. Daty wpisów do ewidencji
4. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
5. Teren działania stowarzyszenia zwykłego 
6. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
7. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
8. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego
9. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego
10. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
11. Status organizacji pożytku publicznego    
12. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego    
13. Likwidator stowarzyszenia zwykłego    
14. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru
Organizacje obecne w dotychczasowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie powiatu choszczeńskiego oraz nowo rejestrowane stowarzyszenia proszone są o wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (do pobrania poniżej) i dostarczenie go do pod adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno