KONTROLE PRZEPROWADZONE W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHOSZCZNIE ROK 2007
 
Lp.
Podmiot kontrolujący
Podmiot kontrolowany
Data rozpoczęcia
kontroli
Data zakończenia
kontroli
Tematyka kontroli
1
Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
14.03.2007 r.
18.05.2007 r.
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach realizacji ZPORR – projekt 11.
2
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Zachodniopomorski
Wydział Edukacji i Kultury
18.04.2007 r.
18.04.2007 r.
Kontrola planowana „Program wyrównywania różnic między regionami - obszar D”.
3
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Ochrony Środowiska
25.04.2007 r.
26.04.2007 r.
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wydawanych przez Starostę pozwoleń wodnoprawnych zarówno pod względem merytorycznym jak i przestrzegania przepisów Ustawy KPA.
4
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
25.05.2007 r.
25.05.2007 r.
Kontrola problemowa dotycząca realizacji projektu nr 179/KW/06, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, w roku 2006.
5
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Zachodniopomorski
Wydział Edukacji i Kultury
19.06.2007 r.
19.06.2007 r.
Realizacja programu „Edukacja – program likwidacji barier na terenie placówek specjalnych – obszar C”
6
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
25.07.2007 r.
25.07.2007 r.
 
7
Najwyższa Izba Kontroli
Wydział Edukacji i Kultury
22.08.2007 r.
13.09.2007 r.
Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych.
8
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Wydział Organizacyjno-Prawny
07.09.2007 r.
07.09.2007 r.
Funkcjonowanie i zasób archiwum zakładowego.
9
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
12.09.2007 r.
12.09.2007 r.
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
10
ZPKA „BUR” Sp. z o.o.
Wydział Edukacji i Kultury
13.09.2007 r.
13.09.2007 r.
Audyt finansowy projektów dofinansowywanych z EFS:
  • uczniowie,
  • student.
11
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie
 
Wydział Nieruchomości, Geodezji , Kartografii i Katastru
11.10.2007 r.
30.10.2007 r.
Kontrola monitoringu napływających danych oraz aktualizacji baz informatycznych.
12
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Komunikacji i Transportu
22.10.2007 r.
22.10.2007 r.
Kontrola zarządzania ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych.
13
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Nieruchomości, Geodezji , Kartografii i Katastru
22.10.2007 r.
22.10.2007 r.
Wydział Nieruchomości, Geodezji , Kartografii i Katastru
14
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
20.11.2007 r.
30.11.2007 r.
Dochody Skarbu Państwa – windykacja, ewidencja. Kontrakt Wojewódzki – dostosowanie pomieszczeń w DPS na potrzeby mieszkalne