Zadania biura realizuje:
Wydział Organizacyjny i Kadr
Adres: 73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2
pokój nr 8
tel. 95 748 89 31, 95 765 89 55

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397).

Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
-  jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
-  przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).