Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją

Wymagane dokumenty:
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania,
  2. uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
  3. określenie swoich żądań,
  4. kartę gwarancyjną (oryginał lub ksero) wraz z dowodem zakupu,
    a) należy pamiętać, aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych (serwisowych),
    b) kupujący powinien pilnować, aby przy reklamacji rzeczy w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładany, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany itp., oraz wyraźnie określono rodzaj dokonanych napraw (zapis “regulacja” oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa),
  5. odpisy pism związanych z dochodzeniem swych roszczeń gwarancyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Bol. Chrobrego 27a, pokój 4 (łącznik budynku), tel: 0 95 748-89-53

Opłaty: 
Wolne od opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
Od 14 do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tryb odwoławczy:
Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty.
Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 5 (łącznik budynku), ul. Bol. Chrobrego 27a, Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr tel. 0 95 748-89-53 w dni: poniedziałek: od 7.30 do 12.30, wtorek: 7.30 do 12.30, środa: 7.30 do 12.30, czwartek: 7.30 do 12.30, piątek: nieczynne.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).