Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiatchoszczenski.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pacholczyk, apacholczyk@powiatchoszczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 748 89 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I.  Budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Nadbrzeżnej 2, w którym znajdują się następujące Wydziały, Biura i komórki organizacyjne:

 

 • Biuro Kancelarii Ogólnej,
 • Biuro Informatyzacji Urzędu,
 • Buro Rady i Zarządu Powiatu,
 • Wydział Budżetowo – Finansowy,
 • Wydział Organizacyjny i Kadr,
 • Wydział Komunikacji i Transportu,
 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu,
 • Radca Prawny,
 • Audytor Wewnętrzny.


1. Opis dostępności budynku:
Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne, którym można dostać się do budynku po schodach oraz drugie od strony parkingu wewnętrznego. Po lewej stronie budynku zainstalowano dla osób niepełnosprawnych podnośnik wraz z podjazdem umożliwiającym bezpośrednie dotarcie do Kancelarii Ogólnej oraz Wydziału Komunikacji i Transportu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet.
W budynku na parterze znajduje się korytarz i toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
W budynku znajduje się platforma, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą dostać się na parter gdzie znajdują się: Biuro Kancelarii Ogólnej, Biuro Informatyzacji Urzędu, Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Komunikacji i Transportu, Audytor Wewnętrzny, Radca Prawny oraz BHP. W Wydziale Komunikacji i Transportu informacje o stanie kolejki wyświetlane są na ekranie oraz podawane są głosowo. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku Starostwa Powiatowego znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi dwoma miejscami przewidzianymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online, jednakże w budynku Starostwa znajdują się osoby, które posiadają ukończone kursy w zakresie znajomości języka migowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Po zawiadomieniu pracowników Biura Kancelarii Ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do podnośnika, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej schodzi do klienta.


II.    
Budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 14, w  którym znajdują się następujące Wydziały:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru / Geodeta Powiatowy,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami.


1. Opis dostępności budynku:
Budynek posiada jedno główne wejście. Do budynku można dostać się jedynie po schodach. Dla osób niepełnosprawnych zamontowano specjalny dzwonek po naciśnięciu, którego pracownik Starostwa wychodzi do klienta.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet.
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niewielkiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online, jednakże w budynku Starostwa znajdują się osoby, które posiadają ukończone kursy w zakresie znajomości języka migowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Po zawiadomieniu pracowników poprzez naciśnięcie dzwonka pracownik Starostwa schodzi do klienta.

   
III.     Budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27 A, w którym znajdują się następujące Wydziały i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Ochrony Środowiska / Geolog Powiatowy,
 • Wydział Budownictwa,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Biuro Kontroli,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Powiatowy Zarząd Dróg,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.


1. Opis dostępności budynku:
Budynek posiada jedno główne wejście przy którym są schody, oraz wejście boczne z  podjazdem dla niepełnosprawnych i windą, znajdujące się w łączniku budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet.
Budynek zarówno pod względem dostępności korytarzy, schodów i toalet jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
W budynku przy wejściu od strony łącznika znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i winda.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niewielkiej odległości od wejścia przy łączniku budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online, jednakże w budynku Starostwa znajdują się osoby, które posiadają ukończone kursy w zakresie znajomości języka migowego na poziomie podstawowym i  średniozaawansowanym.

 

STAROSTA

/-/ mgr Wioletta Kaszak

 

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.).

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).

Print Friendly, PDF & Email