Konferencja dot. przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Powiatu Choszczeńskiego

01.07.2020 09:50

Wczoraj, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, odbyła się konferencja dotycząca przeciwdziałania skutkom suszy na terenie powiatu choszczeńskiego, zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wieleniu, przy współudziale Starosty Choszczeńskiego.
Spotkanie poprowadzili: Dyrektor RZGW w Bydgoszczy Grzegorz Smytry, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Szymon Sroczyński, Kierownik Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Stargardzie Marta Chodorowska, Kierownik Nadzoru Wodnego w Choszcznie Maciej Klemm, Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Roman Tomasz, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Dawid Ruta.


Uczestnikami wydarzenia byli Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber oraz przedstawiciele gmin, ARiMR oddział w Choszcznie, LOT Drawno oraz rolnicy.
Podczas konferencji omawiane były m.in.: problemy związane z suszą, koordynacja działań w zakresie zatrzymywania zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych,
zasada zasilania i retencjonowania wody w zbiornikach, korytach, rowach melioracyjnych, prowadzenia nawodnień w aspekcie prawnym czy potrzeba zwiększenia świadomości
w zakresie zgód wodnoprawnych. Wielokrotnie też podkreślano znaczenie Spółek Wodnych dla rolnictwa.


W trakcie spotkania, zainteresowani z gminy Drawno przedstawili również problem wysychającego jeziora Grażyna. W odpowiedzi na powyższe, przedstawiciele RZGW w Bydgoszczy zobowiązali się objąć w przyszłym roku ww. jezioro planem odnowy albo renaturyzacji.

  

Print Friendly, PDF & Email