Fundacje

WYKAZ FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

Lp.

Nazwa fundacji

Nr KRS

Data wpisu do KRS

Adres fundacji

Zakres działania

1.

Fundacja „MAŁA INA”

0000369479

29.10.2010 r.

ul. Piaskowa 3

73-231 Krzęcin

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych;

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych;

Rozwijanie przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój firm, podmiotów ekonomii społecznej, powstawanie nowych miejsc pracy oraz kształtowanie warunków efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych;

Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;

Wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych.

2.

Fundacja „Zielona Lokomotywa”

0000477428

18.09.2013 r.

Słutowo 11

73-210 Słutowo

Promowanie idei wykorzystywania lokalnych zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju gospodarczego na terenie RP tj. promowanie tzw. „Zielone lokomotywy”;

Łagodzenie skutków bezrobocia;

Promocja zatrudnienia.

3.

Fundacja Czadzik

0000546588

03.03.2015 r.

ul. Grunwaldzka 28B/10

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w  zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej;

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;

Wspieranie tworzenia i gromadzenia ogólnodostępnych danych geograficznych;

Działalność na rzecz młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych;

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

Działalność charytatywna;

Walka z wykluczeniem społecznym;

Upowszechnianie wiedzy w zakresie kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska;

Ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa.

4.

Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów

0000571674

20.08.2015 r.

ul. Choszczeńska 49/1

73-210 Recz

Upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze;

Jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów;

Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;

Reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

5.

Fundacja Transformacje

0000581826

27.10.2015 r.

ul. Ogrodowa 43B

73-260 Pełczyce

Współpraca z instytucjami krajowymi;

Inicjowanie oraz organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;

Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć statutową działalność Stowarzyszenia;

Organizowanie rekreacji dla Członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności;

Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

6.

Fundacja „MARIDA”

0000727609

16.04.2018 r.

ul. Wolności 16C/3

73-200 Choszczno

Szerzenie edukacji prawnej;

Działalność charytatywna;

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

Działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa i przedsiębiorczości;

Poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;

Działalność wspierająca rozwój gospodarczy;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;

Promocja i organizacja wolontariatu;

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;

Organizowanie lub finansowanie wszelkich form pomocy na rzez osób potrzebujących.

7.

Fundacja ZOJA

000829704

18.02.2020 r.

Oraczewice 97

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

Działalność na rzecz praw obywatelskich;

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

Ochrona i promocja zdrowia;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez procy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

I inne określone w statucie.

8.

Fundacja Przyjaciele Ancymonka w Choszcznie

0000882162

05.02.2021 r.

ul. Władysława Jagiełły 21A

73-200 Choszczno

Cele fundacji koncentrują się na inicjowaniu i wspieraniu działań w zakresie edukacji, sportu pomocy społecznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych, zwłaszcza w zakresie:

Edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

Wspierania badań w zakresie edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;

Wspierania popularyzacji nowoczesnych metod edukacji i kształcenia;

Wspieranie dobroczynności;

Wspomagania prac analitycznych dotyczących rozwoju systemu edukacji w Polsce i na świecie;

Wspierania osób wykluczonych społecznie w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

Inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu aktywizację społeczności lokalnych;

Wspierania i inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

Wpierania ochrony przyrody i edukacji proekologicznej.

9.

Fundacja na rzecz rozwoju „Makalu”

0000910039

06.07.2021 r.

ul. Bolesława Chrobrego 1/1 73-200 Choszczno Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP;

Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii;

Zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach;

Zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu;

Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody;

Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska przyrodniczego;

Rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał;

Zwiększona dostępność drogowa do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych;

Zwiększona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej;

Zwiększona dostępność do usług społecznych;

Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne ;

Lepsze kwalifikacje i umiejętności uczniów;

Lepsze warunki kształcenia zawodowego;

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3;

I inne opisane w statucie.

10.

FUNDACJA CHROBREGO 29

0000585390

27.10.2022 r.

ul. Bolesława Chrobrego 29 73-200 Choszczno Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu aktywizację życia społecznego na terenach nadodrzańskich;

Propagowanie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej na terenach nadodrzańskich;

Popularyzacja terenów nadodrzańskich wśród społeczeństwa, jako miejsce kultury i rekreacji;

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne i kulturalne spędzanie czasu;

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowym jest: działalność kulturalna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.

Print Friendly, PDF & Email