Fundacje

WYKAZ FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

LP

NAZWA FUNDACJI

NR KRS

DATA WPISANIA DO KRS

ADRES FUNDACJI

ZAKRES DZIAŁANIA

1. FUNDACJA „MAŁA INA” 0000369479 29.10.2010 r. ul. Piaskowa 3

73-231 Krzęcin

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych;

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych;

Rozwijanie przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój firm, podmiotów ekonomii społecznej, powstawanie nowych miejsc pracy oraz kształtowanie warunków efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych;

Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;

Wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych.

2. Fundacja „Zielona
Lokomotywa”
0000477428 18.09.2013 r. Słutowo 11
73-210
Słutowo
Promowanie idei wykorzystywania lokalnych zasobów energii
odnawialnej dla wsparcia rozwoju gospodarczego na terenie RP tj.
promowanie tzw. „Zielone lokomotywy”;
Łagodzenie skutków bezrobocia;
Promocja zatrudnienia.
3. FUNDACJA „CZADZIK” 0000546588 03.03.2015 r. ul. Grunwaldzka 28b/10

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w  zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej;

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;

Wspieranie tworzenia i gromadzenia ogólnodostępnych danych geograficznych;

Działalność na rzecz młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych;

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

Działalność charytatywna;

Walka z wykluczeniem społecznym;

Upowszechnianie wiedzy w zakresie kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska;

Ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa.

4. FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW” 0000571674 24.08.2015 r. ul. Choszczeńska
49/1
73-210 Recz
Upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze;

Jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów;

Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;

Reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

5. FUNDACJA TRANSFORMACJE 0000748408 27.10.2015 r. ul. Ogrodowa 43B
73-260 Pełczyce
Współpraca z instytucjami krajowymi;

Inicjowanie oraz organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;

Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć statutową działalność Stowarzyszenia;

Organizowanie rekreacji dla Członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności;

Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

6. Fundacja „MARIDA” 0000727609 16.04.2018 r. ul. Wolności 16C/3
73-200 Choszczno
Szerzenie edukacji prawnej;

Działalność charytatywna;

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

Działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa i przedsiębiorczości;

Poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;

Działalność wspierająca rozwój gospodarczy;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;

Promocja i organizacja wolontariatu;

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;

Organizowanie lub finansowanie wszelkich form pomocy na rzez osób potrzebujących.

7. Fundacja ZOJA 000829704 16.03.2020 r. Oraczewice 97
73-200 Choszczno
Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
Działalność na rzecz praw obywatelskich;
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
procy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej.
Print Friendly, PDF & Email