Fundacje

WYKAZ FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

LP

NAZWA FUNDACJI

NR KRS

DATA WPISANIA DO KRS

ADRES FUNDACJI

ZAKRES DZIAŁANIA

1. FUNDACJA „MAŁA INA” 0000369479 29.10.2010 r. ul. Piaskowa 3

73-231 Krzęcin

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych;

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych;

Rozwijanie przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój firm, podmiotów ekonomii społecznej, powstawanie nowych miejsc pracy oraz kształtowanie warunków efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych;

Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;

Wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych.

2. FUNDACJA „CZADZIK” 0000546588 03.03.2015 r. ul. Grunwaldzka 28b/10

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w  zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej;

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;

Wspieranie tworzenia i gromadzenia ogólnodostępnych danych geograficznych;

Działalność na rzecz młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych;

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

Działalność charytatywna;

Walka z wykluczeniem społecznym;

Upowszechnianie wiedzy w zakresie kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska;

Ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa.

3. FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW” 0000571674 24.08.2015 r. Recz Upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;

Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze;

Jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów;

Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;

Reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

4. FUNDACJA „ZIELONA LOKOMOTYWA” 0000477428 11.04.2016 r. Słutowo 11

73-210 Recz

Promowanie idei wykorzystywania lokalnych zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju gospodarczego na terenie RP tj. promowanie tzw. „Zielone lokomotywy”;

Łagodzenie skutków bezrobocia;

Promocja zatrudnienia.

5. FUNDACJA TRANSFORMACJE 0000748408 13.09.2018 r. ul. Wolności 17

73-200 Choszczno

Współpraca z instytucjami krajowymi;

Inicjowanie oraz organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;

Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć statutową działalność Stowarzyszenia;

Organizowanie rekreacji dla Członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności;

Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email