Stowarzyszenia

WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

LP

NAZWA STOWARZYSZENIA

NR

KRS/ NIP

DATA

WPISU DO KRS

ADRES STOWARZYSZENIA

ZAKRES DZIAŁANIA

1. BIERZWNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 0000232888

5941537031

27.04.2005 r. ul. Sienkiewicza 17,

73- 240 Bierzwnik

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na terenie powiatu choszczeńskiego;
Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia i pauperyzacji społeczeństwa;
Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych;
Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych zintegrowanej Europy;
Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności;
Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy krajowych instrumentów finansowych oraz pomoc i wskazanie możliwości pozyskania funduszy unii europejskiej.
2. CHOSZCZEŃSKI KLUB KARATE

0000103206

5941418970

29.03.2003 r.

ul. Stargardzka 41 c

73-200 Choszczno

Rozwój i popularyzowanie dalekowschodniej sztuki walki Karate.
3. CHOSZCZEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI „SEMAFOR” 0000449020

5941601148

31.01.2013 r. ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie;
Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno;
Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa;
Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa;
Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa;
Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei;
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego.
4. CHOSZCZNO PLUS OPERACJA KULTURA 0000484780

5941601668

10.12.2013 r. Bonin 21 Upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury;

Popieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kultury oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;

Rozpowszechniania i promocja regionalnych wydarzeń kulturalnych – wspieranie amatorskich ruchów artystycznych;

Rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

5. CHTM, CHOSZCZNO 0000246963

5941445524

  ul. Mur Południowy 7

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Choszczno oraz rozwoju tej gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
6. DRAWIEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 0000396647

5941600060

21.09.2011 r. ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

Podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw polegających na: prowadzeniu działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych; aktywizacji społecznej członków DUTW; prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej 
dla osób starszych; włączeniu osób starszych do sytemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego  oraz sprawności intelektualnej i fizycznej; wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych; aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych oraz upowszechnianiu profilaktyki
gerontologicznej.
7. DRAWIEŃSKIE SKRZATY 0000347093

5941588092

21.01.2010 r. ul. Choszczeńska 47

73-220 Drawno

Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych.
8. DRAWIEŃSKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYKI 0000016234

5941519955

07.12.2000 r. ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej;
promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego;
działalność na rzecz likwidacji strukturalnego bezrobocia na wsi.
9. JEDNOSTKA RATOWNICTWA WODNEGO CHOSZCZNO 0000746129

5941606329

27.08.2018 r. ul. Konopnickiej 25 a

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego – ratowania życia oraz mienia;

Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;

Udział w akcjach ratowniczych na obszarach wodnych, przeprowadzonych w czasie wystąpienia zagrożenia życia, podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych;

Działanie na rzecz ochrony środowiska;

Współdziałanie i ścisła współpraca z organizacjami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych;

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;

Uczestniczenie i reprezentowanie w organach samorządowych i przedstawicielskich;

Rozwijanie wśród członków zamiłowania i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i ekologii;

Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;

10. KLUB KOBIETA 2000 0000184501

5941465219

11.04.2006 r. ul. Bohaterów Warszawy 18

73-200 Choszczno

Integracja środowisk kobiecych;

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet;

Promowanie Członkiń szczególnie uzdolnionych;

Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;

Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

11Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.

Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym;

Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin;

Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

11. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŚWIĘCIECHOWIE 0000301660

5941574109

17.03.2008 r. Święciechów

73-220 Drawno

sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi i ich rodzin;
Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet;
Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich i ich wiedzy prawnej, ekonomicznej, zawodowej, oraz udzielanie pomocy w wykonywanych przez nie funkcji;
Prowadzenie w środowisku wiejskim działalności upowszechniającej postęp wiejskich gospodarstw  domowych i rolnictwa;
Rozwój różnych form pomocy społecznej z uwzględnieniem popegeerowskiego charakteru wsi;
Ochrona środowiska i estetyzacja wsi;
Rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jej okolic;
Przyczynienie się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców wsi;
Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.
12. PEŁCZYCKI KLUB ABSTYNENTA 5941362258 31.01.2009 r. ul. Starogrodzka 12

73-260 Pełczyce

Propagowanie na zewnętrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji;

Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.

13. PEŁCZYCKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE 23.03.2000 r. 23.03.2000 r. ul. Bolesława Chrobrego 15

73-260 Pełczyce

Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami administracyjnymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także organizacjami wędkarskimi zagranicznymi oraz współdziałania z nimi w tym zakresie;

Nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki wędkarsko – rybackiej;

Prowadzenie własnych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji;

Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem osiąganych w tej dziedzinie dochodów wyłącznie na realizację celów statutowych Pełczyckiego Towarzystwa Wędkarskiego;

Ochrona wód przez zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami. Itd.

14. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHOSZCZNIE 0000215060

9541397676

01.09.2004 r. ul. Wolności 19

73-200 Choszczno

Skupianie turystów i krajoznawców;

Stworzenie warunków ułatwiających wędrowanie po kraju i za granicami.

15. POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W CHOSZCZNIE 5941516193 05.07.2000 r. ul. Grunwaldzka 36

73-200 Choszczno

Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego;

Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;

Popularyzowanie higienicznego trybu życia;

Reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania Zrzeszenia;

Powoływanie jednostek regulaminowych Zrzeszenia;

Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;

Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu. Itd.

16. RECZAŃSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „PRO EDUCATIO” 0000187033

5941552450

16.01.2004 r. ul. Ratuszowa 6

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju gminy Recz;
integracja mieszkańców gminy i wspieranie demokracji w środowisku lokalnym.
17. REGIONALNE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ZIEMI CHOSZCZEŃSKIEJ 0000253923

5941393744

27.03.2006 r. ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

Rozwijanie badań historycznych nad dziejami ziemi choszczeńskiej;

Reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych;

Upowszechnianie wśród ogółu mieszkańców wiedzy o regionie.

18. SŁAWĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH 0000231655

5941548075

04.04.2005 r. Sławęcin 62

73-200 Choszczno

Budowa społeczeństwa obywatelskiego;
Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
Rozwijanie kultury i oświaty;
Ochrona dziedzictwa kulturowego;
Prowadzenie działalności charytatywnej;
Przeciwdziałanie patologii społecznej;
Przeciwdziałanie bezrobociu.
19. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY PEŁCZYC 0000327402 03.04.2009 r. ul. Pełczyk 10

73-260 Pełczyce

Działalność publiczna na rzecz ochrony środowiska oraz turystyczna aktywizacja regionu, a także promowanie walorów okolic Pełczyc;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej;
Prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologiczne.
20. SPORTOWY KLUB LUDOWY „JAGÓW 2000” 5941508265 29.03.2010 r. Jagów 32

73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój sportu amatorskiego;
Zrzeszenie osób uprawiających piłkę nożną.
21. STOWARZYSZENIE „CHOSZCZEŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W CHOSZCZNIE
0000239322
10.08.2005 r. ul. Bolesława Chrobrego 27

73-200 Choszczno

Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia;
Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej w szczególności przez tworzenie lobby przedsiębiorców;         
Udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych dotyczących podejmowanej i prowadzonej przez nich działalności;
Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków stowarzyszenia i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w stosunkach między członkami;
Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej członków  stowarzyszenia.
22. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH „NADZIEJA” 0000313210

5941577361

09.09.2008 r. Brzeziny 1

73-220 Drawno

Działalność charytatywna;
Ochrona i promocja zdrowia;
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza opieka i rehabilitacja zawodowa i społeczna.
23. STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA POCYSTERSKIEGO /MARIENWALDE/ 0000125200

5941503434

01.08.2002 r. ul. Cystersów 1

73-240 Bierzwnik

Działanie i współpraca z parafią rzymskokatolicką p.w. m.in. szkaplerznej w Bierzwniku na rzecz ochrony kompleksu pocysterskiego.
24. STOWARZYSZENIE POLSKO – NIEMIECKIE OCHRONY I RENOWACJI ZABYTKÓW POMORZA RENOVA POMERANIA 5941470887 07.06.2000 r. ul. Srebrna 22

73-210 Recz

Ochrona, renowacja, odbudowa, konserwacja i opieka nad zabytkowymi i historycznymi budowlami, zamkami, pałacami , kościołami, cmentarzami i pomnikami położonymi na obszarze Pomorza rzeczypospolitej Polskiej;

Sprawowanie opieki oraz przeciwdziałanie bezprawnemu niszczeniu i dewastacji wyżej wymienionych obiektów;

Podejmowanie działań prowadzących do wzrostu świadomości społecznej, dotyczącej potrzeby ochrony, renowacji i opieki nad zabytkami i miejscami kultury narodów polskiego i niemieckiego;

Udział towarzyszenia w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym;

Kształcenie polskiej i niemieckiej młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz prowadzenie rzemieślniczej nauki zawodu w szczególności w kierunkach: ochrony, renowacji, odbudowy, konserwacji i opieki nad zabytkowymi i historycznymi budowlami, zamkami, pałacami, kościołami, cmentarzami i pomnikami. Itd.

25. STOWARZYSZENIE „ARTMANI” 0000748408

5941606507

13.09.2018 r.   Współpraca z instytucjami krajowymi;

Inicjowanie oraz organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;

Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć statutową działalność Stowarzyszenia;

Organizowanie rekreacji dla Członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności;

Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

26. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI” 0000292524 13.11.2007 r. ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych m.in. Poprzez prowadzenie   działalności informacyjnej i edukacyjnej, zapewnienie pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych, diagnozowanie, zapobieganie i likwidowanie zjawisk sprzyjających powstawaniu wypadków drogowych, pomoc rzeczową w rehabilitacji ofiar wypadków drogowych;
Tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości, patologii i budowie programów profilaktycznych
kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
27. STOWARZYSZENIE „DRAWNO POMAGA” 0000608458

5941603650

21.03.2016 r. ul. Jeziorna 2

73-220 Drawno

Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

Organizacja zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

Działalność charytatywna;
Dystrybucja żywności.

28. STOWARZYSZENIE „JEDYNKA” W CHOSZCZNIE 0000381987

5941600812

25.03.2011 r. ul. Obrońców Westerplatte 1A

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły;
Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych;
Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania;
Działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
29. STOWARZYSZENIE „MORSY KRZĘCIN” 0000376826

5941596803

27.01.2011 r. ul. Niepodległości 13

73-231 Krzęcin

Organizowanie ruchu morsów – ludzi propagujących kąpiele w ekstremalnych warunkach;

Rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych;
Rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur;
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego;
Wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami;
Integrowanie członków stowarzyszenia.

30. STOWARZYSZENIE „SAMI SWOI” 0000298161

5941572412

08.02.2008 r. Suliborek 5

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Suliborek;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
Prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
Prowadzenie działalności wydawniczej.
31. STOWARZYSZENIE „TĘCZOWA KRAINA” 0000403907

5941600829

02.01.2012 r. ul. Sucharskiego 9

73-200 Choszczno

Szeroko rozumiana praca z dziećmi i na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przez działania w sferze kultury, sztuki i sportu;

Prowadzenie działalności artystycgminy znej i społecznej;

32. STOWARZYSZENIE „ZAMEK DZIECIOM” 0000430684

5941601036

19.12.2006 r. ul. Zdrojowa 5

73-220 Drawno

Wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży;
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji;
Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.
33. STOWARZYSZENIE „ZIELONA DOLINA INY” 0000609394

5941603696

24.03.2016 r. Rybaki 20

73-210 Recz

Działalność publiczna na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców Rybaki w gminie Recz;

Oświata, nauka, kultura;
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

34. STOWARZYSZENIE AKTYWNI 0000252108 01.03.2006 r. ul. Wysoka 9H

73-200 Choszczno

Propagowanie idei samorządności;
Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne;
Podniesienie roli i skuteczności instytucji obywatelskich;
Przyczynianie się do rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz likwidacji bezrobocia;
Aktywizacja środowisk wiejskich;
Aktywizacja środowisk kobiecych;
Efektywne świadczenie pomocy społecznej;
Upowszechnianie dobrych wzorów działań obywatelskich;
Upowszechnianie zasady społecznej kontroli funkcjonowania instytucji publicznych, jak i organizacji pożytku publicznego.
35. STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR 0000645992 14.11.2016 r. ul. Leśna 24 a

73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim, w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych;

Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności;

Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowa seniorów;

Organizacja czasu wolnego seniorów;

Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. przemoc alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm;

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii;

Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych;

Organizacje szkoleń, konkursów edukacyjnych, obozów sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.

36. STOWARZYSZENIE „FORUM NOBEL” W CHOSZCZNIE 0000150183

5941504132

04.02.2003 r. ul. Polna 5

73-200 Choszczno

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie koniecznym do realizacji zadań  związanych z inwestycją.
37. STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE W CHOSZCZNIE 0000214429 09.08.2004 r. ul. Nadbrzeżna 1b/5

73-200 Choszczno

Propagowanie idei samorządności;

Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;

Umacnianie samorządu poprzez czynny udział Stowarzyszenia w jego działalności.

38. STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „NIAGARA” 0000520033

5941602142

14.08.2014 r. ul. Żeglarska 4

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Choszczno oraz rozwoju tej gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
39. STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA GRANOWIACY 0000338350

5941596418

30.09.2009 r.. ul. Wesoła 2

73-231 Granowo

Wspieranie działań na rzecz osób starszych, integracji społecznej, rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy, a w szczególności: podniesienie aktywności i witalności osób starszych; tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację; twórcze i kulturalne zagospodarowanie wolnego czasu; odtworzenie tradycji społecznego współdziałania, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami i aktywnym młodym pokoleniem lepiej dostosowanym do owych warunków gospodarczych i społecznych.
40. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „KRZĘCIN NAD MAŁĄ INĄ” 0000291436 29.10.2007 r ul. Tylna 7,
73-231 Krzęcin
Wspieranie działań na rzecz rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i  tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy;
Promocja działania i postaw twórczych;
Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym oraz promocja młodych talentów;
Stwarzanie warunków do właściwego rozwoju procesu wychowania i kształcenia przez kontakt z kulturą i sztuką;
Poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie go w regionie, kraju i zagranicą;
Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.
41. STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH „NADZIEJA” 0000615354

5941603791

02.05.2016 r.   Rozwój sołectwa Breń pod względem inwestycyjnym, estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego;

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.

42. STOWARZYSZENIE LIBERE 0000669785

5941604715

27.03.2017 r. ul. Główna 43

73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim;

Wypowiadanie się we wszystkich sprawach publicznych, szczególnie dotyczących elementarnych praw człowieka;

Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi na każdym etapie rozwoju ich osobowości;

Przeciwdziałanie patologiom społeczny, jak m.in. przemoc, alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotyzm;

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Organizowanie różnych form przeciwdziałania przemocy, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

43. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „PARTNERSTWO JEZIOR” 0000353209

5941589683

07.04.2010 r. Choszczno Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;

Aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;

Realizacja lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich;

Łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;

Podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania Stowarzyszenia;

Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich na terenie obszaru „Partnerstwo Jezior”;

Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

Tworzenie warunków współpracy Stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów rybackich na terenie obszaru „Partnerstwo Jezior”.

44. STOWARZYSZENIE LUDZI BEZROBOTNYCH 0000155552

5941491375

10.01.2003 r. ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności na rzecz bezrobotnych.
45. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DOLINY WARDYNKI „EKO – FOLK” RZECKO 0000237272

5941540984

30.06.2005 r. ul. Wolności 28b

73-222 Rzecko

Działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
Promowanie tradycji i kultury;
Działalność charytatywna
46. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZKOŁY 0000357507

5941592691

27.05.2010 r. ul. Szkolna 25

73-220 Drawno

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju;

Inicjowanie, spieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych;

Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

Wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju;

Pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu o0rganizowanie młodzieży w celu jej samodzielnego działania.

47. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA 0000115559

5941587276

03.06.2002 r. ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Rozwijanie aktywności artystyczno-kulturalnej dzieci i młodzieży;

Popularyzacja ruchu tanecznego i rozwoju fizycznego, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

48. STOWARZYSZENIE MŁODA WIEŚ BĘDARGOWO 0000328480

5941593070

24.04.2009 r. Będargowo 14

73-260 Pełczyce

Ułatwianie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do dóbr kultury, edukacji, sportu i wyrównywanie ich szans życiowych;
Szerzenie wolontariatu i integracja społeczeństwa.
49. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NIEMIEŃSKO – ZAMEK 0000270026 18.12.2006 r. Niemieńsko 22

73-220 Drawno

Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie och ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz poprawianie opieki zdrowotnej, całodobowa rehabilitacja zawodowa i społeczna, wspieranie ich rodzin.
50. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „ANIMUS VERA” 0000387905

5941597808

01.07.2011 r. ul. Drawieńska 40

73-200 Choszczno

Wszechstronna pomoc osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnym, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego oraz wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie.
51. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WALKI I UBÓSTWEM „LEPSZE JUTRO” 0000463796 28.05.2013 r. ul. Magnoliowa 14
73-200 Choszczno
Celem stowarzyszenia są działania na rzecz walki z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy  zamieszkują tereny wiejskie powiatu choszczeńskiego oraz obszary o dużej skali bezrobocia, a także przeciwdziałaniem patologii społecznym
52. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY BIERZWNIK 0000414407

5941600870

02.04.2012 r. ul. Krajowej Rady Narodowej 16

73-240 Bierzwnik

Upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz realizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy;

Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju Gminy Bierzwnik zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi;

Inicjowanie i wspieranie działalności kulturowej, organizacja imprez dla i z udziałem lokalnej społeczności;

Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja mieszkańców gminy, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszelkich istotnych aspektów życia społecznego.

53. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GRANOWA I OKOLIC 0000430104

5941601013

16.08.2012 r. ul. Szeroka 38a

73-231 Krzęcin

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Granowa i okolic;

Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

Prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego.

54. STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W NĘTKOWIE 0000185057

5941517695

21.02.2004 r. Nętkowo 13

73-2100 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społ.,kult.i gosp. Wsi Nętkowo;
Organizowanie form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Wspieranie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;
Upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku;
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
55. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „ALA I AS” 0000332699

5941584645

02.07.2009 r. ul. Łąkowa 2 b

73-260 Pełczyce

Wspieranie dziecka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu na terenie gminy Pełczyce i  powiatu choszczeńskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin; działalności wspomagającej edukację i wychowanie; organizowania czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin; edukacji rodzin w zakresie ekologii ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
56. STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W CHOSZCZNIE 0000179562 19.11.2003 r. ul. Jagiełły 11,
73-200 Choszczno
Organizowanie zebrań otwartych, spotkań okolicznościowych, konferencji tematycznych, działalności publicznej i wydawniczej poświęconych bieżącym sprawom środowiska lokalnego i sprawom członków Stowarzyszenia.
57. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMĘCINIE „PROMYCZEK” 0000603916

5941603621

24.02.2016 r. Zamęcin 2

73-200 Choszczno

Integracja środowiska lokalnego;

Kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli;
Wspieranie działań statutowych szkoły.

58. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI PEŁCZYCKIEJ 0000315705

5941479960

15.10.2008 r. ul. Starogrodzka 10

73-260 Pełczyce

Działanie na rzecz całego środowiska miasta i gminy Pełczyce w dziedzinie kultury, sportu i turystyki;

Kształtowanie sprzyjających warunków dla tworzenia rozwiązań ekologicznych w mieście i gminie.

59. STOWARZYSZENIE RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN 0000622999

5941603880

13.06.2016 r. ul. Tylna 7

73-231 Krzęcin

Realizowanie we współpracy z samorządami lokalnymi zadań publicznych w tym w szczególności inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb społecznych;

Opracowanie koncepcji rozwoju wsi;
Inicjowanie koncepcji rozwoju wsi.

60. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI LUBIENIÓW 0000173111

5941516744

16.09.2003 r. Lubieniów 28

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubieniów;

Prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

Wspieranie rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych;

Prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody, rozwoju infrastruktury wsi, popularyzacji zdrowia i sportu.

61. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SOKOLINIEC 0000203000

5941525312

08.04.2004 r. Sokoliniec 48b

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi  Sokoliniec;
Integracja mieszkańców gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
62. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SULIBÓRZ 0000208418

5941522791

26.05.2004 r. Sulibórz 3

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sulibórz;
Integracja mieszkańców wsi;
Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
63. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE MIŁOŚNIKÓW BIERZWNIKA 0000100550

5941398003

18.03.2002 r. ul. Kopernika 2

73-240 Bierzwnik

Troska o wszechstronny rozwój Bierzwnika;

Propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych Bierzwnika.

64. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY W ŚRODOWISKU WOJSKOWYM „ANIMATOR”
0000234255
5941537321
16.05.2005 r. ul. Bolesława Chrobrego 8a

73-200 Choszczno

Wspieranie i upowszechnianie kultury w środowisku wojskowym, w tym wśród kadry zawodowej, rodzin wojskowych, pracowników cywilnych wojska garnizonu Choszczno, a w szczególności propagowanie i promowanie twórców amatorów, eksperymentalnych i niekonwencjonalnych form wyrazu, ich opinii i potrzeb oraz umożliwianie im kontaktów w celu wymiany poglądów i doświadczeń.
65. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RECZA 0000159716

5941416830

25.04.2003 r. ul. Ratuszowa 6

73-210 Recz

Rozwijanie działalności kulturalnej;
Rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy.
66. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHOSZCZEŃSKIEJ 0000313259 09.09.2008 r. ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Integrowanie środowisk artystycznych i naukowych Choszczna i regionu
67. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ Z SIEDZIBĄ W DRAWNIE 0000159215

5941476134

22.04.2003 r. ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

Rozwijanie działalności kulturalnej;

Rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy.

68. ZACHODNIOPOMORSKI ORKĘGOWY ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ 0000277489

5941564890

28.03.2007 r. ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój wszystkich konkurencji orientacji sportowej i turystycznej w województwie zachodniopomorskim;
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach orientacji sportowej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
Popularyzacja orientacji sportowej i turystycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych;
Reprezentowanie, ochrona praw i interesów dyscypliny oraz koordynacja działań wszystkich jego członków;
Upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez sport oraz turystykę aktywną i kwalifikowaną;
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe współpracujących szkół oraz innych jednostek, wykorzystując uwarunkowania terenowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców
69. ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „SPRAWNI RAZEM” 0000304874

5941572702

28.04.2008 r. ul. Zwycięstwa 28

73-222 Suliszewo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim;
Propagowanie popierania różnych form rehabilitacji rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo;
Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

70. STOWARZYSZENIE ”CHOSZCZEŃSKA 10” 0000796939

5941607493

 29.07.2019 r. Staszica 14A/5

73-200 Choszczno

propagowanie biegania oraz nordic walking wśród młodzieży i osób

dorosłych na terenie działania stowarzyszenia.popularyzacja biegania, oraz nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze

całego kraju, a także poza jego granicami

przeprowadzanie biegów ulicznych, przełajowych, oraz zawodów

nordic walking na terenie objętym działaniem stowarzyszenia

organizowanie cyklicznych spotkań biegowych i nordic walking o

charakterze rekreacyjnym

promocja powiatu choszczeńskiego i miasta Choszczna

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia.

promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia

przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj.

chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy

odejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, działanie na rzecz dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych

promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego

działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach.

działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

promocja i organizacja wolontariatu 

 

 

Print Friendly, PDF & Email