Stowarzyszenia

WYKAZ STOWARZYSZEŃ KRS DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

LP

NAZWA STOWARZYSZENIA

NR

KRS/ NIP

DATA

WPISU DO KRS

ADRES STOWARZYSZENIA

ZAKRES DZIAŁANIA

1. Drawieńskie Stowarzyszenie Agroturystyki 0000016234 07.12.2000 r. ul. Kościelna 3
73-220 Drawno
Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej;
Promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego;
Działalność na rzecz likwidacji strukturalnego bezrobocia na wsi.
2. Klub Koszykówki ŻAK Choszczno

0000030077

23.07.2001 r.

ul. Grunwaldzka
10D/4
73-200 Choszczno
Rozwój sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
3. Klub Sportowy „SŁAWA” w Sławęcinie 0000031193 27.07.2001 r. Sławęcin 10
73-200 Choszczno
Organizowanie życia sportowego miejscowej ludności, propagowanie piłki nożnej w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną władz gminy i powiatu Choszczno, Okręgowych Zarządów Piłki Nożnej jak i sympatyków klubu;
Uczestniczenie w różnych formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania Okręgowego Zarządu Piłki Nożnej jak i poza nim;
Uczestniczenie w rozgrywkach w odpowiedniej klasie rozrywek zgodnie z harmonogramem OZPN;
Dążenie Klubu do awansu i gry w wyższej klasie rozgrywek;
Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych jak i realizowanie programu wychowawczego dla młodzieży.
4. Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr 21

(jednostka terenowa)

0000027166 19.02.2002 r. ul. Kaliska 2

73-220 Drawno

Integracja środowisk saperskich i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, kultywowanie i upowszechnianie kultury saperskiej;
Utrwalanie w pamięci narodowej, a zwłaszcza wśród młodzieży ogólnie pojętej działalności saperskiej z lat wojen i pokoju;
Popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynieryjnej;
Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej związanymi z działalnością saperów;Prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania zasad bezpieczeństwa przy pracach inżynieryjnych, a szczególnie z materiałami wybuchowymi i środkami niebezpiecznymi.Troska o sprawy bytowe saperów, żołnierzy wojsk inżynieryjnych i ich rodzin.
5. Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika

0000100550  18.03.2002 r. ul. Kopernika 2

73-240 Bierzwnik

Troska o wszechstronny rozwój Bierzwnika;

Propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych Bierzwnika;

Działanie na rzecz odbudowy zespołu pocysterskiego w Bierzwniku;

Nawiązywanie wszelkich kontaktów kulturalnych i gospodarczych;

Dbanie o estetyczny wygląd Bierzwnika i okolicy;

Zjednywanie ludzi i instytucji dla rozwoju Bierzwnika;

Pomoc dla szczególnie utalentowanej młodzieży z terenu gminy.

6. Choszczeński Klub Karate 0000103206 27.03.2002 r. ul. Stargardzka 41c/7

73-200 Choszczno

Upowszechnianie dalekowschodniej sztuki walki Karate, podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych;

Rozwijanie Karate w środowisku szkolnym;

Powodowanie aktywności i kształtowanie współodpowiedzialności za losy Klubu, szkoły i środowiska;

Wychowanie członków Klubu Karate zgodnie z tradycjami sztuki walki Karate.

7. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 0000159843 22.05.2002 r. ul. Bolesława Chrobrego 6

73-200 Choszczno

Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach;

Ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej;

Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji;

Pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą;

Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz ochrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy itp.

8. Stowarzyszenie Miłośników Tańca 0000115559 30.05.2002 r. ul. Żeromskiego 4

73-200 Choszczno

Sprawowanie mecenatu finansowego, artystycznego i wychowawczego nad uczestnikami zajęć prowadzonych przez instruktorów tańca;

Współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i ze środowiskiem twórczym w zakresie rozwoju ruchu tanecznego;

Współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez o charakterze tanecznym;

Prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej, organizowanie kursów, obozów i innych form w tym zakresie;

Współpraca  krajowymi i zagranicznymi organizacjami społeczno-kulturalnymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia;

Wydawanie okolicznościowych broszur, plakatów, folderów, biuletynów informacyjnych itp.

9. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/Marienwalde 0000125200 01.08.2002 r. ul. Cystersów 1

73-240 Bierzwnik

Odbudowa kościoła i obiektów przyległych;

Renowacja zabytków ruchomych związanych z przeszłością Bierzwnika;

Adaptacja wybranych obiektów zespołu klasztornego na potrzeby społeczeństwa Bierzwnika, w tym cele oświaty, kultury i sportu;

Wspomaganie prowadzonych prac badawczych archeologiczno-architektonicznych;

Organizacja konferencji naukowych;

Prowadzenie prac edytorskich z serii „Zeszyty Bierzwnickie”;

Działania na rzecz tworzenia wspólnoty opartej na europejskim dziedzictwie duchowości cysterskiej poprzez: rekolekcje i spotkanie ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli wspólnot cysterskich, spotkania młodzieży – również międzynarodowe, popularyzujące dorobek i znaczenie cystersów w regionie zachodniopomorskim;

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/ Marienwalde może realizować zadania zlecone przez fundacje, fundusze celowe, organy administracji rządowej i samorządowej w ramach uprawnień statutowych.

10. Hokejowy Klub Sportowy w Choszcznie 0000053727 17.10.2002 r. ul. Wolności 22

73-200 Choszczno

Organizowanie sekcji o charakterze sportowym umożliwiającym uprawianie dyscyplin sportu zgodnie z zainteresowaniami członków klubu;

Tworzenie warunków do uprawiania sportu poprzez udostępnienie obiektów sportowych i sprzętu sportowego, zapewnienie kadry szkoleniowej oraz umożliwienie udziału w imprezach sportowym swoim członkom;

Organizowanie szkolenia, zawodów, zgrupowań sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych;

Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz podejmowanie działań na rzecz ich budowy, modernizacji, remontów i konserwacji.

11. Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie 0000145552 10.01.2003 r. ul. Kościelna 3
73-220 Drawno
Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności na rzecz bezrobotnych.
12. Stowarzyszenie „FORUM – NOBEL” 0000150183 04.02.2003 r. ul. Polna 5

73-200 Choszczno

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie koniecznym do realizacji zadań  związanych z inwestycją.
13. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej 0000159215 22.04.2003 r. ul. Szpitalna 2
73-220 Drawno

Wyrażanie opinii w zakresie rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego i artystycznego;

Upowszechnianie dotychczasowego dorobku i popieranie dalszego rozwoju miasta i gminy;

Inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu problematyki regionalnej;

Skupienie wokół idei Towarzystwa działaczy kluturalno – oświatowych, naukowców i badaczy regionalnych, twórców oraz współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami;

Działalność stałych i doraźnych zespołów zainteresowań;

Organizowanie konferencji, spotkań, imprez stałych bądź okresowych, wystaw przeglądów, festiwali, wycieczek itp.;

Przyznawanie nagród oraz występowanie z wnioskami o danie odznaczeń za zasługi w pracy kulturalno – oświatowej, artystyczne, naukowej, a także otaczanie opieką twórców;

Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych;

Podejmowanie inicjatyw oraz wspomaganie osób i instytucji przyczyniających się do ochrony środowiska;

Podejmowanie działań zmierzających do włączenia osób niepełnosprawnych we wszystkie formy działań Towarzystwa;

Wspieranie inicjatyw służących zachowaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

14. Towarzystwo Miłośników Recza 0000159716 25.04.2003 r. ul. Ratuszowa 6

73-210 Recz

Rozwijanie działalności kulturalnej;
Rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy.
15. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubieniów 0000173111 15.09.2003 r. Lubieniów 28

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubieniów;

Prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

Wspieranie rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych;

Prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody, rozwoju infrastruktury wsi, popularyzacji zdrowia i sportu.

16. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Choszcznie 0000179526 24.11.2003 r.. ul. Jagiełły 11
73-200 Choszczno
Organizowanie zebrań otwartych, spotkań okolicznościowych, konferencji tematycznych;

Działalność publiczna i wydawnicza poświęcona bieżącym sprawom środowiska lokalnego i sprawom członków Stowarzyszenia.

17. Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000 0000184501 29.12.2003 r. ul. Bohaterów Warszawy 18
73-200 Choszczno
Integracja środowisk kobiecych;
Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet;
Promowanie Członkiń szczególnie uzdolnionych;
Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;
Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.
Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym;
Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin;
Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność charytatywna i pomoc społeczna.
18. Reczańskie Towarzystwo Oświatowe „PRO EDUCATIO”  0000187033 16.01.2004 r.  ul. Tylna 34/2

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju gminy Recz;
Integracja mieszkańców gminy i wspieranie demokracji w środowisku lokalnym.
19. Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ 0000185057 22.01.2004 r. Nętkowo 13

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nętkowo;
Organizowanie form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Wspieranie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;
Upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku;
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokoliniec 0000203000 07.04.2004 r. Sokoliniec 48B
73-210 Recz
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sokoliniec;
Integracja mieszkańców gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulibórz
0000208418
26.05.2004 r. Sulibórz 3/1

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sulibórz;
Integracja mieszkańców wsi;
Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
22. Stowarzyszenie Forum Samorządowe w Choszcznie 0000214429 06.08.2004 r. ul. Nadbrzeżna 1B/5
73-200 Choszczno
Propagowanie idei samorządności;

Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;

Umacnianie samorządu poprzez czynny udział Stowarzyszenia w jego działalności.

23. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Ziemi Choszczeńskiej

0000215060 01.09.2004 r. ul. Wolności 19

73-200 Choszczno

Skupienie turystów i krajoznawców, stworzenie warunków umożliwiających im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentacja ich interesów wobec władz i społeczeństwa;

Pogłębianie umiłowania ojczystego kraju, jego regionów, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju regionu.

24. Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 0000231655 04.04.2005 r. Sławęcin 62
73-200 Sławęcin
Budowa społeczeństwa obywatelskiego;
Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
Rozwijanie kultury i oświaty;
Ochrona dziedzictwa kulturowego;
Prowadzenie działalności charytatywnej;
Przeciwdziałanie patologii społecznej;
Przeciwdziałanie bezrobociu.
25. Bierzwnickie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 0000232888 27.04.2005 r..  ul. Sienkiewicza 17
73-240 Bierzwnik
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na terenie powiatu choszczeńskiego;
Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia i pauperyzacji społeczeństwa;
Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych;
Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych zintegrowanej Europy;
Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności;
Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy krajowych instrumentów finansowych oraz pomoc i wskazanie możliwości pozyskania funduszy unii europejskiej.
26. Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Środowisku Wojskowym ANIMATOR w Choszcznie 0000234255 16.05.2005 r. ul. Bolesława Chrobrego 8A

73-200 Choszczno

Wspieranie i upowszechnianie kultury w środowisku wojskowym, w tym wśród kadry zawodowej, rodzin wojskowych, pracowników cywilnych wojska garnizonu Choszczno, a w szczególności propagowanie i promowanie twórców amatorów, eksperymentalnych i niekonwencjonalnych form wyrazu, ich opinii i potrzeb oraz umożliwianie im kontaktów w celu wymiany poglądów i doświadczeń.
27. Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki „EKO-FOLK” Rzecko 0000237272 30.06.2005 r. ul. Wolności 28B
73-222 Rzecko
Działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
Promowanie tradycji i kultury;
Działalność charytatywna
28. Choszczeńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 0000239322 10.08.2005 r. ul. Bolesława Chrobrego 27
73-200 Choszczno
Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia;
Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej w szczególności przez tworzenie lobby przedsiębiorców;
Udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych dotyczących podejmowanej i prowadzonej przez nich działalności;
Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków stowarzyszenia i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w stosunkach między członkami;
Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej członków stowarzyszenia.
29. Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I -go stopnia w Choszcznie 0000246963 13.12.2005 r. ul. Mur Południowy 7

23-200 Choszczno

Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej w regionie;

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży;

Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny kultury muzycznej;

Inspirowanie i wspieranie festiwali, konkursów i seminariów muzycznych;

Organizowanie pomocy finansowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I – go Stopnia w Choszcznie;

Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie;

Umożliwienie rozwoju placówce, jaką jest Państwowa Szkoła Muzyczna I – go Stopnia w Choszcznie.

30. Stowarzyszenie AKTYWNI 0000252108 01.03.2006 r. ul. Jagiełły 4C/11
73-200 Choszczno
Propagowanie idei samorządności;
Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne;
Podniesienie roli i skuteczności instytucji obywatelskich;
Przyczynianie się do rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz likwidacji bezrobocia;
Aktywizacja środowisk wiejskich;
Aktywizacja środowisk kobiecych;
Efektywne świadczenie pomocy społecznej;
Upowszechnianie dobrych wzorów działań obywatelskich;
Upowszechnianie zasady społecznej kontroli funkcjonowania instytucji publicznych, jak i organizacji pożytku publicznego.
31. Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej 0000253923 27.03.2006 r. ul. Bolesława Chrobrego 31A
73-200 Choszczno
Rozwijanie badań historycznych nad dziejami ziemi choszczeńskiej;
Reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych;
Upowszechnianie wśród ogółu mieszkańców wiedzy o regionie.
32. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Niemieńsko-Zamek w Niemieńsku 0000270026 19.12.2006 r. Niemieńsko 22
73-220 Drawno
Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz poprawianie opieki zdrowotnej, całodobowa rehabilitacja zawodowa i społeczna, wspieranie ich rodzin.
33. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 0000277489 28.03.2007 r. ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój wszystkich konkurencji orientacji sportowej i turystycznej w województwie zachodniopomorskim;
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach orientacji sportowej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
Popularyzacja orientacji sportowej i turystycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych;
Reprezentowanie, ochrona praw i interesów dyscypliny oraz koordynacja działań wszystkich jego członków;
Upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez sport oraz turystykę aktywną i kwalifikowaną;
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe współpracujących szkół oraz innych jednostek, wykorzystując uwarunkowania terenowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców.
34. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krzęcin nad Małą Iną” 0000291436 29.10.2007 r. ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin
Wspieranie działań na rzecz rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i  tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy;
Promocja działania i postaw twórczych;
Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym oraz promocja młodych talentów;
Stwarzanie warunków do właściwego rozwoju procesu wychowania i kształcenia przez kontakt z kulturą i sztuką;
Poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie go w regionie, kraju i zagranicą;
Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.
35. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Choszczeński” 0000292524 13.11.2007 r. ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych m.in. Poprzez prowadzenie   działalności informacyjnej i edukacyjnej, zapewnienie pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych, diagnozowanie, zapobieganie i likwidowanie zjawisk sprzyjających powstawaniu wypadków drogowych, pomoc rzeczową w rehabilitacji ofiar wypadków drogowych;
Tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości, patologii i budowie programów profilaktycznych
kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
36. Stowarzyszenie „SAMI SWOI” 0000298161 08.02.2008 r. Suliborek 5
73-210 Recz
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Suliborek;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
Prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
Prowadzenie działalności wydawniczej.
37. Koło Gospodyń Wiejskich w Święciechowie 0000301660 17.03.2008 r. Święciechów
73-220 Drawno
Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi i ich rodzin;
Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet;
Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich i ich wiedzy prawnej, ekonomicznej, zawodowej, oraz udzielanie pomocy w wykonywanych przez nie funkcji;
Prowadzenie w środowisku wiejskim działalności upowszechniającej postęp wiejskich gospodarstw domowych i rolnictwa;
Rozwój różnych form pomocy społecznej z uwzględnieniem popegeerowskiego charakteru wsi;
Ochrona środowiska i estetyzacja wsi;
Rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jej okolic;
Przyczynienie się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców wsi;
Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.
38. Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” 0000302707 31.03.2008 r. ul. Polna 5
73-200 Choszczno

Wywołanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania;

Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania;

Upowszechnianie wśród członków stowarzyszenia a także wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zasad zrównoważonego rozwoju;

Promowanie zdrowego stylu życia.

39. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Sportowe „SPRAWNI-RAZEM” 0000304874 28.04.2008 r. ul. Zwycięstwa 28

73-222 Suliszewo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim;
Propagowanie popierania różnych form rehabilitacji rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo;
Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

40. Ludowy Klub Sportowy „Świt” Barnimie 0000307415 05.06.2008 r. Barnimie 83

73-220 Drawno

Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu i piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych na terenie wsi Barnimie i miasta i gminy Drawno;
Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego;
Ochrona prawa i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków;
Podejmowanie działań mających na celu aktywizację sportową osób niepełnosprawnych.
41. Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach „NADZIEJA” 0000313210 09.09.2008 r.  Brzeziny 1
73-220 Drawno
Działalność charytatywna;
Ochrona i promocja zdrowia;
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza opieka i rehabilitacja zawodowa i społeczna.
42. Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej 0000313259 09.09.2008 r. ul. Bohaterów Warszawy 17
73-200 Choszczno
Integrowanie środowisk artystycznych i naukowych Choszczna i regionu;

Wyzwalanie i pobudzanie rozwoju życia kulturalnego, oświatowego, naukowego oraz artystycznego w Choszcznie i regionie;

Inspirowanie wszelkich działań twórczych i artystycznych;

Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju regionalnej kultury oraz twórczości naukowej i artystycznej;

Współudział w pracach nad wytaczaniem i kształtowaniem kierunków działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej i artystycznej w Choszcznie i regionie;

Popularyzowanie wiedzy o Choszcznie i regionie;

Propagowanie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, ochrona zabytków, ochrona przyrody, współdziałanie na rzecz ochrony środowiska.

43. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej 0000315705 15.10.2008 r. ul. Starogrodzka 10

73-260 Pełczyce

Działanie na rzecz całego środowiska miasta i gminy Pełczyce w dziedzinie kultury, sportu i turystyki;

Kształtowanie sprzyjających warunków dla tworzenia rozwiązań ekologicznych w mieście i gminie.

44. Społeczne Towarzystwo Ochrony Przyrody Pełczyc 0000327402 03.04.2009 r. Pełczyk 10
73-260 Pełczyce
Działalność publiczna na rzecz ochrony środowiska oraz turystyczna aktywizacja regionu, a także promowanie walorów okolic Pełczyc;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej;
Prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologiczne.
45. Stowarzyszenie Młoda Wieś 0000328480 24.04.2009 r. Będargowo 14
73-260 Pełczyce
Ułatwianie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do dóbr kultury, edukacji, sportu i wyrównywanie ich szans życiowych;
Szerzenie wolontariatu i integracja społeczeństwa.
46. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „ALA I AS” w Pełczycach 0000332699 02.07.2009 r. ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Wspieranie dziecka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu na terenie gminy Pełczyce i  powiatu choszczeńskiego poprzez:
a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
b) organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) organizowanie konkursów, zawodów, olimpiad itp.,
d) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom,
f) organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności,
g) organizowanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej,
h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa itp.
47. Stowarzyszenie Klub Seniora GRANOWIACY 0000338350 30.09.2009 r. ul. Wesoła 2
73-231 Krzęcin
Wspieranie działań na rzecz osób starszych, integracji społecznej, rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy, a w szczególności: podniesienie aktywności i witalności osób starszych, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację, twórcze i kulturalne zagospodarowanie wolnego czasu, odtworzenie tradycji społecznego współdziałania, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami i aktywnym młodym pokoleniem lepiej dostosowanym do owych warunków gospodarczych i społecznych.
48. Koło Gospodyń Wiejskich w Sicku 0000056125 2010 r. Sicko 21C
73-210 Recz
Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, socjalnej i handlowej w zakresie określonym w regulaminie KGW, na zasadach przewidzianych w przepisach wykonawczych do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
49. DRAWIEŃSKIE SKRZATY 0000347093 21.01.2010 r. ul. Choszczeńska 47

73-220 Drawno

Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych.
50. Sportowy Klub Ludowy „JAGÓW 2000” 0000350986 29.03.2010 r. Jagów
73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój sportu amatorskiego;
Zrzeszenie osób uprawiających piłkę nożną.

51. Stowarzyszenie Miłośników Szkoły 0000357507 27.05.2010 r. ul. Szkolna 25
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju;

Inicjowanie, spieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych;

Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

Wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju;

Pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży w celu jej samodzielnego działania.

52. Stowarzyszenie „MORSY KRZĘCIN” 0000376826 27.01.2011 r. ul. Niepodległości 13
73-231 Krzęcin
Organizowanie ruchu morsów – ludzi propagujących kąpiele w ekstremalnych warunkach;

Rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych;
Rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur;
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego;
Wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami;
Integrowanie członków stowarzyszenia.

53. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno 0000381039 16.03.2011 r. ul. Bohaterów Warszawy 2/2
73-200 Choszczno
Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego;
Działalność społeczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i z granicą;
Promocja wykorzystania źródeł energii odnawialnej bez uszczerbku dla środowiska lokalnego;
Dbałość o czystość akwenów wodnych gminy;
Przywrócenie rekreacyjnej funkcji zaniedbanym akwenom wodnym i terenom zielonym;
Podniesienie kultury społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii;
Działanie na rzecz przestrzegania podstawowych praw zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;
Ochrona dzikich zwierząt.
54. Stowarzyszenie „JEDYNKA” 0000381987 25.03.2011 r. ul. Obrońców Westerplatte 1A

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły;
Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych;
Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania;
Działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
55. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera” 0000387905 31.05.2011 r. ul. Drawieńska 40
73-200 Choszczno
Wszechstronna pomoc osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnym, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego oraz wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie.
56. Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku 0000396647 21.09.2011 r. ul. Szpitalna 2

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych;

Aktywizacja społecznej członków DUTW;

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej dla osób starszych;

Włączenie osób starszych do sytemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego  oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;

Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych;

Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

57. Stowarzyszenie „TĘCZOWA KRAINA” 0000403907 02.12.2011 r. ul. Sucharskiego 9
73-200 Choszczno
Szeroko rozumiana praca z dziećmi i na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przez działania w sferze kultury, sztuki i sportu;
Prowadzenie działalności artystycznej i społecznej.
58. Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „SEMAFOR” 0000449020 31.01.2013 r. ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie;
Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno;
Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa;
Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa;
Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa;
Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei;
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego.
59. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik 0000414407 02.04.2012 r. ul. Krajowej Rady Narodowej 16

73-240 Bierzwnik

Upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz realizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy;
Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju Gminy Bierzwnik zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi;
Inicjowanie i wspieranie działalności kulturowej, organizacja imprez dla i z udziałem lokalnej społeczności;
Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja mieszkańców gminy, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszelkich istotnych aspektów życia społecznego.
60. Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Ubóstwem „LEPSZE JUTRO” 0000463796 27.05.2013 r. ul. Magnoliowa 14
73-200 Choszczno
Działania na rzecz walki z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy  zamieszkują tereny wiejskie powiatu choszczeńskiego oraz obszary o dużej skali bezrobocia, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.
61. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Granowa i Okolic 0000430104 16.08.2012 r. ul. Szeroka 38A

73-231 Granowo

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Granowa i okolic;

Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

Prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego.

62. Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku „ZAMEK DZIECIOM” 0000430684 23.08.2012 r. ul. Zdrojowa 5

73-220 Drawno

Wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży;
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji;
Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.
63. Choszczno plus Operacja Kultura 0000484780 10.12.2013 r. ul. Bolesława Chrobrego 29/1
73-200 Choszczno
Upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury;

Popieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kultury oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;

Rozpowszechniania i promocja regionalnych wydarzeń kulturalnych – wspieranie amatorskich ruchów artystycznych;

Rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

64. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „NIAGARA”
0000520033
13.03.2014 r. ul. Jana Długosza 28

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Choszczno oraz rozwoju tej gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

65. Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „PIONIER” 0000496156 21.09.2014 r. ul. Fabryczna

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz i z pomocą osób zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia;

Działanie na rzecz rozwoju ROD.

66. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „PROMYCZEK” 0000603916 24.02.2016 r. Zamęcin 2

73-200 Choszczno

Integracja środowiska lokalnego;

Kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli;

Promowanie szkoły w środowisku jako ośrodka krzewienia kultury i tradycji;
Wspieranie działań statutowych szkoły;

Inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi społecznemu i sfery poznawczej dzieci z obwodu szkoły.

67. Stowarzyszenie „DRAWNO POMAGA” 0000608458 21.03.2016 r. ul. Jeziorna 2
73-220 Drawno
Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

Organizacja zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

Działalność charytatywna;
Dystrybucja żywności itp.

68. Stowarzyszenie „Zielona Dolina Iny” 0000609394 24.03.2016 r. Rybaki 20
73-210 Recz

Działalność publiczna na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców Rybaki w gminie Recz, w następujących obszarach: kultura, nauka oświata i edukacja, kultura fizyczna i spot, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój lokalny i regionalny, prawa człowieka, ochrona środowiska, ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność dobroczynna (imprezy u zbiórki charytatywne), promocja i organizacja wolontariatu.

69. Stowarzyszenie LIBERE 0000669785 27.03.2016 r. ul. Główna 43

73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim;

Wypowiadanie się we wszystkich sprawach publicznych, szczególnie dotyczących elementarnych praw człowieka;

Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi na każdym etapie rozwoju ich osobowości;

Przeciwdziałanie patologiom społeczny, jak m.in. przemoc, alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotyzm;

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Organizowanie różnych form przeciwdziałania przemocy, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

70. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „NADZIEJA” 0000615354 02.05.2016 r. Breń 30A

73-240 Breń

Rozwój sołectwa Breń pod względem inwestycyjnym, estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego;

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.

 

71. Stowarzyszenie Razem Dla Gminy Krzęcin 0000622999 13.06.2016 r. ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

Realizowanie we współpracy z samorządami lokalnymi zadań publicznych w tym w szczególności inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb społecznych;
Opracowanie koncepcji rozwoju wsi;
Inicjowanie koncepcji rozwoju wsi.

72 Stowarzyszenie Aktywny Senior 0000645992 14.11.2016 r. ul. Leśna 24 a
73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim, w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych;

Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności;

Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowa seniorów;

Organizacja czasu wolnego seniorów;

Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. przemoc alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm;

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii;

Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych;

Organizacje szkoleń, konkursów edukacyjnych, obozów sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.

 73  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa ZachodniopomorskiegoOddział Powiatowy w Choszcznie  0000168285  23.01.2018 r. ul. Promenada 2
73-200 Choszczno
Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób w sytuacjach zagrożeniach utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych;

Organizowanie wodnej służby ratowniczej;

Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną ludności i środowiska wodnego;

 Przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym organom,

Prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;

Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz rejestru działań ratowniczych itp.

 

 74  Stowarzyszeni „COOLTURALNE DRAWNO”  0000732526  22.05.2018 r. ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz edukacji i animacji kulturalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych; osób niepełnosprawnych; osób zagrożonych wykluczeniem;

Wspieranie i integracja twórców profesjonalnych i animatorów;

Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej oraz integracji lokalnego środowiska: promujących i popularyzujących środowiska; promujących i popularyzujących zdrowie człowieka i profilaktykę prozdrowotną; służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym itp.

 

 75  Stowarzyszenie „ARTMANI”  0000748408  17.09.2018 r. ul. Wolności 17

73-200 Choszczno

 Propagowanie i inicjowanie różnorodnych działań związanych z szeroko pojętą kulturą;

Integracja artystycznego środowiska naturalnego;

Promowanie wizerunku Stowarzyszenia jako podmiotu krzewienia kultury;

Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji;

Wspieranie działań instytucji kulturalnych;

Popularyzacja oraz wspieranie lokalnych twórców.

 

 76 Jednostka Ratownictwa Wodnego Choszczno  0000746129  27.09.2018 r. ul. Marii Konopnickiej 25A
73-200 Choszczno

 Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego – ratowania życia oraz mienia;

Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

Udział w akcjach ratowniczych na obszarach wodnych, przeprowadzanych w czasie wystąpienia zagrożenia życia, podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych;

Działanie na rzecz ochrony środowiska;

Współdziałanie i ścisła współpraca z organizacjami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych itp.

 

 77  Stowarzyszenie Choszczeńska 10  0000796939  29.07.2019 r.  ul. Staszica 14A/5
73-200 Choszczno

Propagowanie biegania oraz nordic walking wśród młodzieży i osób
dorosłych na terenie działania stowarzyszenia;
Popularyzacja biegania, oraz nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej;
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
całego kraju, a także poza jego granicami;
Przeprowadzanie biegów ulicznych, przełajowych, oraz zawodów
nordic walking na terenie objętym działaniem stowarzyszenia;
Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych i nordic walking o
charakterze rekreacyjnym;
Promocja powiatu choszczeńskiego i miasta Choszczna;
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia;
Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj.
chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy;
Odejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, działanie na rzecz dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych;
Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;
Podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego;
Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach;
Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Promocja i organizacja wolontariatu.

 78  Stowarzyszenie Zdrowa Gmina – Nasza Przyszłość  0000869727  18.11.2020 r.  Święciechów 3A/2
73-220 Drawno

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców gminy Drawno;
Działania na rzecz rozwoju gminy Drawno w oparciu o jej walory turystyczne i przyrodnicze;
Zwiększanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców gminy Drawno poprzez edukację oraz organizowanie spotkań, prelekcji, akcji terenowych itp.
Ochrona pełnika europejskiego – rzadkiej rośliny, objętej ochroną ścisłą;
Ochrona siedliska lęgowego czajki;
Ochrona siedlisk lęgowych i żerowisk żurawia, bielika, błotniaka stawowego, srokosza i derkaczy;
Ochrona terenów znajdujących się na obszarze Natura 2000 itp.

 

 

Print Friendly, PDF & Email