Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

24.05.2018 11:32

To projekt realizowany przez Powiat Choszczeński w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie od listopada 2016. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w styczniu 2017 roku i będą odbywać się do sierpnia 2019 roku.Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

W ramach projektu w Zespole Szkół Nr 2 zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • 99 uczniów weźmie udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym (do kwietnia udział
  w doradztwie zakończyło 67 uczniów, a kolejne 10 osób kontynuuje udział w tej formie wsparcia
  ),
 • 99 uczniów weźmie udział w płatnych wakacyjnych stażach (w roku 2017 w stażu uczestniczyło 47 uczniów, w roku 2018 do udziału w stażu zakwalifikowano 43 uczniów),
 • 70 uczniów  weźmie udział w kursie prawa jazdy kat. B (kurs ukończyło 35 uczniów, kolejne 11 osób uczestniczy obecnie w kursie prawa jazdy kat. B )
 • 18  uczniów  weźmie udział w kursie spawacza (12 uczniów  po ukończeniu kursu spawacza i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie uzyskało już uprawnienia spawacza metodą MAG i TIG); zajęcia na kursie spawacza odbywają się na warsztatach szkoły w pracowni spawalnictwa, która została doposażona w ramach realizacji projektu w nowoczesny sprzęt i akcesoria spawalnicze,
 • dla 10 uczniów zaplanowano wypłatę stypendium (5 w roku 2017/2018 i 5 w 2018/2019)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • 11 uczniów weźmie udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym (do czerwca udział
  w doradztwie zakończyło 6 uczniów)
 • 11 uczniów weźmie udział w płatnych wakacyjnych stażach (w roku 2017 w stażu uczestniczyło 6 uczniów)
 • 10 uczniów weźmie udział w kursie prawa jazdy kat. B (obecnie bierze udział w kursie 5 uczniów),
 • 11 uczniów weźmie udział w szkoleniu – pracownik usług gastronomicznych (do czerwca udział w szkoleniu zakończyło 6 uczniów). 

R

ealizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną szkół. Zajęcia pozalekcyjne: kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. B oraz szkolenie – pracownik usług gastronomicznych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ZS2 oraz Specjalnego Ośrodka, ponieważ pozwalają na nabycie uprawnień, które podnoszą ich atrakcyjność na rynku pracy. Każdorazowo w procesie rekrutacji liczba chętnych do wzięcia udziału w zajęciach jest większa od liczby miejsc na zajęciach, dlatego do udziału w zajęciach zakwalifikowani zostają uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i z najlepszą frekwencją. Wpływa to motywująco na młodszych uczniów, którzy wiedzą, że aby wziąć udział w projekcie trzeba mieć jak najlepsze wyniki w nauce i wysoką frekwencję.

Duże znaczenie wychowawcze ma także możliwość otrzymania przez najlepszego ucznia ZS2, w każdym typie szkoły zawodowej stypendium finansowanego ze środków unijnych. Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą sumę punktów za średnią z ocen z przedmiotów zawodowych, przedmiotów ogólnokształcących oraz za frekwencję, Otrzymane stypendium uczniowie  przeznaczyli na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Możliwość otrzymania stypendium wprowadza  czynnik zdrowej rywalizacji między uczniami poszczególnych typów szkół.Udział w płatnych wakacyjnych stażach, które odbywają się u lokalnych pracodawców pozwala uczniom poznać lokalny rynek pracy oraz poznać środowisko pracy w warunkach rzeczywistych. Dzięki temu uczniowie, (szczególnie technikum) mogą upewnić się czy dokonali właściwego wyboru szkoły.

Główne wskaźniki projektu:
100 uczestników projektu ukończy staż/praktykę,
zostanie zrealizowanych 3 486 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych
10 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uzyska pomoc stypendialną.

Wartość projektu:  865 978,71 zł

Kwota dofinansowania: 822 679,77 zł

Wkład niepieniężny powiatu: 28 777,80 zł

Wkład własny przedsiębiorców: 14 521,14 zł

Realizatorzy projektu:

http://zs2choszczno.pl/category/projekty/nowe-kwalifikacje-szansa-na-lokalnym-rynku-pracy/
http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl

 

Print Friendly, PDF & Email