Ochotnicze Straże Pożarne

LP

NAZWA JEDNOSTKI

NR KRS

ADRES FUNDACJI

ZAKRES DZIAŁANIA

1. OSP Barnimie 0000270549 Barnimie 64
73-220 Drawno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych oraz sposobach
ochrony przed nimi;
Upowszechnianie wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia
działalności kulturalnej i oświatowej;
Wykonywanie innych zdaj wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu;
Działania na rzecz ochrony środowiska.
2. OSP Będargowo 0000053581 Będargowo
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, i innych
klęsk;
Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz
przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej;
Branie udziału w obronie cywilnej;
Rozwijanie wśród członków osp zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
3. OSP Bierzwnik 0000204073 ul. Kopernika 1
73-240 Bierzwnik
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z psp organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i
obowiązującego statutu.
4. OSP Boguszyny 0000088968 Boguszyny
73-260 Pełczyce
Prowadzenie przeciwpożarowej działalności zapobiegawczej;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych
klęsk;
Przygotowywanie do obrony przeciwpożarowej w ramach zadań obrony cywilnej;
Wykonywanie innych czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. OSP Breń 0000203325 Breń
73-240 Bierzwnik
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
6. OSP Brzeziny 0000254966 Brzeziny 10
73-220 Drawno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
z PSP, samorządem oraz innymi podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalnej i oświatowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie p-poż oraz statutu
OSP.
7. OSP Chłopowo 0000278248 Chłopowo
73-231 Krzęcin
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
statutu oraz komendanta gminnego.
8. OSP Choszczno 0000068281 ul. Bolesława
Chrobrego 6
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
oraz niniejszego statutu;
Działania na rzecz ochrony środowiska;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust. 1
9. OSP Chrapowo 0000204565 Chrapowo
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej, rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
oraz statutu.
10. OSP Drawno 0000177816 ul. Kościuszki 9
73-220 Drawno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych
klęsk;
Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz
przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej;
Branie udziału w obronie cywilnej;
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz statutu.
11. OSP Granowo 0000045279 Granowo
73-231 Krzęcin
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom;
Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych oraz
klęsk i innych zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz
sposobach ochrony;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie p-poż oraz statutu.
12. OSP Jarosławsko 0000058609 Jarosławsko
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przez nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie p-poż oraz
niniejszego statutu.
13. OSP Klasztorne 0000207291 Klasztorne
73-240 Bierzwnik
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowisk oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej, rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
oraz niniejszego statutu.
14. OSP Kołki 0000027299 Kołki 31C
73-222 Kołki
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie w szczególności wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalnej i światowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w
§2 ust. 1.
15. OSP Korytowo 0000043060 ul. Szkolna 6
73-222 Korytowo
Prowadzenie działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
Prowadzenie akcji gaśniczych na terenie swojego działania;
Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej z młodzieżą;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich.
16. OSP Krzęcin 0000075115 Ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie ochotniczej straży pożarnej w organach
samorządowych i przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
17. OSP Łasko 0000202045 Łasko
73-240 Bierzwnik
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z PSP oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska i innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej, rozrywkowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i
obowiązującego statutu.
18. OSP Nętkowo 0000268898 Nętkowo
73-210 Recz
Prowadzenie działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
Prowadzenie akcji gaśniczych na terenie swojego działania;
Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej z młodzieżą;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu;
Prowadzenie działalności kulturalno – światowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich.
19. OSP Objezierze 0000074601 Objezierze
73-231 Krzęcin
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony prze nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań.
20. OSP Pełczyce 0000056468 ul. Pełczyk 6
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie oraz prowadzenie na rzecz członków OSP a także społeczności
lokalnej, działalności związanej z kulturą fizyczną i sportem, kulturą oświatą i edukacją
oraz rozrywką;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie p-poż oraz statutu;
Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich, obszarach
akwakultury poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu.
21. OSP Pławno 0000201242 Pławno
73-240 Bierzwnik
Prowadzeni działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p-poż ora statutu.
22. OSP Płotno 0000201861 Płotno
73-260 Pełczyce
Prowadzeni działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności
kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p-poż oraz niniejszego statutu.
23. OSP Pomień 0000196489 Pomień
73-210 Recz
Prowadzenie działalnością związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
Prowadzenie akcji gaśniczych na terenie swojego działania;
Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawcze z młodzieżą;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu;
Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich.
24. OSP Przekolno 0000088976 Przekolno
73-260 Pełczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych
klęsk;
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz
przygotowywanie jej do udziały w ochronie przeciwpożarowej;
Branie udziału w obronie cywilnej;
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p-poż oraz statutu.
25. OSP Radaczewo 0000182441 Radaczewo 5
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
Prowadzenie akcji gaśniczych na terenie swojego działania;
Prowadzeni działalności profilaktyczno – pożarowych z młodzieżą;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu;
Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
26. OSP Raduń   Raduń
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzanie
działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań.
27. OSP Recz 0000068275 ul. Kolejowa 15
73-210 Recz
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p-poż oraz statutu.
28. OSP Rzecko 0000047849 Rzecko
73-222 Suliszewo
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie p-poz oaz
niniejszego statutu;
Działania na rzecz ochrony środowiska;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
29. OSP Stradzewo 0000045130 Stradzewo
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o p-poż oraz niniejszego
statutu;
Działania na rzecz ochrony środowiska;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
30. OSP Suliszewo 0000045134 Suliszewo
73-222 Suliszewo
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno -światowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p -poż oraz statutu.
31. OSP Zamęcin 0000043055 0000043055 Zamęcin
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów p-poż oraz niniejszego statutu;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
32. OSP Zieleniewo 0000188819 Zieleniewo
73-240 Bierzwnik
Prowadzenie działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
Prowadzenie akcji gaśniczych na terenie swojego działania;
Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej z młodzieżą.
33. OSP Zwierzyń 0000084351 Zwierzyń
73-200 Choszczno
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych
klęsk i zdarzeń;
Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz
przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej;
Branie udziału w obronie cywilnej;
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
34. OSP Żeliszewo 0000180148 Żeliszewo
73-210 Recz
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz instytucjach klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturowo – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o p-poż oraz niniejszego
statutu.
35. OSP Żeńsko 0000086034 Żeńsko
73-231 Krzęcin
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich;
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o p-poż oraz statutu.
Print Friendly, PDF & Email