Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

19.08.2020 12:46

OGŁOSZENIE

 

O naborze na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.”

         Zarząd Powiatu Choszczeńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.”

 

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

1)        być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Choszczeńskiego, bądź osobą wskazaną przez nie;

 

2)        złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

            W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

           

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (parter), przy ul. Nadbrzeżnej 2.

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia, których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu Choszczeńskiego, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacjei umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

 

 

                      

Starosta Choszczeński

/-/ mgr Wioletta Kaszak

 

 

Załącznik do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej – modernizacja (003)

Print Friendly, PDF & Email