Powiatowa Rada ds. Seniorów – II kadencja

Powiatowa Rada ds. Seniorów została powołana na podstawie uchwały nr 185 /2019 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do spraw Seniorów, zwanej dalej Radą. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego. Jej kadencja trwa dwa lata, tj. 2020-2021.

Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511 ze zm.) oraz na podstawie art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), w związku z realizacją zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Choszczeńskiego na lata 2017-2025.

Do zadań Rady należy m.in.:

 1. Wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej;
 2. Wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej;
 3. Inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzającej do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału;
 4. Inicjowanie wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
 5. Pomoc w realizacji wdrażanych programów na rzecz seniorów.

 

Skład Rady:

 1. Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński;
 2. Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie;
 3. Irena Rękawiecka-Sadowska – Powiatowy Rzecznik Seniorów w Choszcznie;
 4. Teresa Walczak – pełnomocnik Wójta gminy Krzęcin ds. Seniorów;
 5. Zofia Psuja – Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Pełczycach;
 6. Jan Urbanowski – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Drawnie;
 7. Krystyna Wiśniewska-Bugaj – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Choszcznie;
 8. Jadwiga Skorba-Frańczak – Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Choszcznie;
 9. Stanisława Kowalczyk – pełnomocnik Wójta gminy Bierzwnik ds. Seniorów;
 10. Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka, gmina Recz;
 11. Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie.

Przewodnicząca Rady – Krystyna Wiśniewska-Bugaj,

Wiceprzewodnicząca Rady – Elżbieta Kseniak.

Print Friendly, PDF & Email