Wiedza kluczem do sukcesu

20.12.2017 13:32

Powiat Choszczeński w okresie od 08 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizuje projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.5: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.  Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W roku szkolnym 2017/2018, w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie, w ramach projektu zrekrutowano 19 uczniów kl. III i 5 uczniów kl. II Liceum Ogólnokształcącego. Każda osoba wzięła udział w trzech wybranych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu z geografii
 • warsztaty społeczno-prawne.

Celem tych zajęć było zwiększenie motywacji do nauki, wzrost umiejętności interpersonalnych, samooceny, zapoznanie uczniów/nic z podstawami metodologii eksperymentów naukowych z zakresu geografii, języków obcych, warsztatów społeczno-prawnych. Ponadto warsztaty kształtujące kompetencje społeczno-historyczne mają wyposażyć uczestników zajęć w wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie, które pozwolą im w sposób skuteczny oraz odpowiedzialny uczestniczyć w życiu publicznym poprzez zainteresowanie ich aktualnymi sprawami społecznymi i politycznymi, angażowanie się w debaty i dyskusje, nauka szacunku do państwa prawa, poszanowania zasad i wartości demokratycznych, umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.

W roku szkolnym 2017/2018, w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, w ramach projektu zrekrutowano 66 uczniów kl. III, 19 uczniów kl. II i 16 uczniów kl. I Liceum Ogólnokształcącego. Każda osoba wzięła udział w kilku wybranych zajęciach:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielski,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemiecki,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii.

W obu szkołach wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym, którego celem była ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, zyskanie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia, określenie swoich predyspozycji zawodowych.

Celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych powstałych w trakcie nauki i lepsze przygotowanie do matury, dlatego każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i podręczniki z danego przedmiotu.

Pracownie, w których odbywały się zajęcia zostały wyremontowane i doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. W efekcie uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe a praca metodami praktycznymi motywuje ich do samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Zastosowanie TIK otwiera nowe horyzonty, pozwala zapoznać się z nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii,wpływa na zmianę stylów pracy na zajęciach. Wpływ TIK na rozwój ucznia i szkoły jest niepodważalny. Interaktywność i kreatywność mają zapewnić zasoby multimedialne, które odgrywają czołową rolę w procesie poznawczym,motywują do wspólnej pracy, inspirują do poszukiwań niekonwencjonalnych rozwiązań.

Nowe laboratoria językowe rozwiązują niejeden problem z którym borykają się lektorzy: wspomagają naukę języków obcych, umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy wszystkich uczniów jednocześnie,co kilkakrotnie zwiększa czas ćwiczeń w stosunku do tradycyjnego nauczania.Uczeń udoskonala tym sposobem mowę i przełamuje naturalny opór do rozmów w języku obcym.Funkcja „podsłuch” używana przez nauczyciela koncentruje uwagę uczniów,zmusza ich do skupienia i ćwiczeń.

Rekrutacja do drugiej edycji na rok szkolny 2018/2019 w Szkołach odbędzie się we wrześniu 2018 r.

Główny wskaźnik projektu:
228 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Wartość projektu: 1 534 627,04 zł
Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 1 379 898,40 zł
Wkład własny powiatu: 154 728,64 zł (w tym wkład niepieniężny: 106 960, 00 zł)

Realizatorzy projektu:
https://zschoszczno.edupage.org/blog15/?
http://zs2choszczno.pl/category/projekty/wiedza-kluczem-do-sukcesu/

 

 

Print Friendly, PDF & Email