WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu

 Sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu załatwiane są na bieżąco wg kolejności przychodzenia w godzinach 7:30 – 15:00. Aby zachowane zostały zasady reżimu sanitarnego proszę o pojedyncze przebywanie w pomieszczeniu w którym odbywa się obsługa interesanta.

 

Wykaz telefonów:
zarządzanie i organizacja ruchu drogowego, stacje kontroli pojazdów – 95 748 89 43
umawianie się na wizyty związane z rejestracją pojazdów – 95 748 89 68
informacje dotyczące rejestracji pojazdów – 95 748 89 61
informacje dotyczące ewidencji pojazdów – 95 748 89 36
informacje dotyczące prawa jazdy – 95 748 89 35
transport, ośrodki szkolenia kierowców, parking – 95 748 89 42

 

 

Ogłoszenia dotyczące zmiany przepisów wprowadzonych ustawami w związku z covid-19

                                                           

Rejestracja pojazdów:

Rejestracja czasowa pojazdu (nowego, lub używanego) i wydane do tej rejestracji tablice rejestracyjne (również tymczasowe) oraz pozwolenie czasowe zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem ważnego badania technicznego pojazdu.

Powyższe oznacza, że w w/w okresie w przypadku poruszania się pojazdem w kraju nie trzeba wymieniać pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny „stały”.

 

Informuję, iż w okresie od dnia 31 marca do dnia 31 grudnia 2020r. wydłużone zostały do 180 dni terminy obowiązku:

  • rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem – art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  • zawiadomienia starosty o zbyciu i nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP – art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Powyższe dotyczy:

  1. pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do dnia 1 marca 2020r.
  2. pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego do dnia 1 marca 2020r.

 

Prawa jazdy:

W przypadku gdy ważność: prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy,  uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Wszelkie zapytania w sprawie w/w lub innych spraw, które chcą Państwo załatwić w Wydziale Komunikacji i Transportu można wysyłać na adres komunikacja@powiatchoszczno.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email