WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA, POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA W SKŁAD, KTÓREGO WCHODZI POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Mając   na   uwadze   zagrożenie   związane   z   rozpowszechnianiem   się   koronawirusa powodującego   chorobę   Covid-19 informuję, iż Polityki Społecznej i Zdrowia w skład, którego wchodzi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z interesantem.

Wobec powyższego poniżej widnieje informacja w jaki sposób można załatwić poszczególne sprawy:

Przyjmowane są wnioski poprzez doręczenie przez pocztę na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno oraz składane do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Bol. Chrobrego 27A:

 • o wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych – realizacja zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
 • wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (kserokopia dowodu wpłaty w wysokości 17 zł za 1 egzemplarz zaświadczenia)

Ww. dokumenty do pobrania: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?c=1549

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 1. przyjmowanie wniosków o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  i niepełnosprawności:
 • wniosek wraz z zaświadczeniem oraz kserokopią dokumentacji medycznej potwierdzającą chorobę należy:
  • wysłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

lub

 • wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku przy
  Chrobrego 27A w Choszcznie;

  • wniosek po zarejestrowaniu i dokonaniu weryfikacji formalnej i weryfikacji dokumentacji medycznej jest:
 • przekazywany do wydania orzeczenia, które w obecnej sytuacji wydawane jest zaocznie bez udziału osoby zainteresowanej na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej;

lub

 • w razie konieczności uzupełnienia wniosku lub dokumentacji medycznej wysyłana jest do wnioskodawcy informacja o konieczności uzupełnienia braków

      w takiej sytuacji należy:

 • uzupełnić dokumentację wysyłając ją pocztą lub wrzucając ją do urny;
 • jeśli wnioskodawca nie jest w posiadaniu brakującej dokumentacji może wystąpić z „prośbą o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia dokumentacji”
  • wydane orzeczenia wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru;
 1. przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:
 • wypełniony i podpisany wniosek wraz z dołączoną fotografią należy:
  • wysłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

lub

 • wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku przy
  Chrobrego 27A w Choszcznie;

  • wniosek po zarejestrowaniu przesyłany jest do Warszawy w celu realizacji do PWPW;
  • doręczenie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kpa (z wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie karty parkingowej oraz legitymacji opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców:

WNIOSKI NA KARTY PARKINGOWE MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO WNIOSKODAWCA OSOBIŚCIE
W OKIENKU PODAWCZYM PRZY UL. BOL. CHROBREGO 27 A W CHOSZCZNIE
(wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych)

 

Dokumenty do pobrania: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?c=1537

 

Jednocześnie informujemy, że:

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, … (Dz. U. poz. 568)

U osób, których orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy – czyli po 8 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – czyli po 8 marca 2020 r. – bez konieczności składania kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wszelkie zapytania w sprawie w/w lub innych spraw, które chcą Państwo załatwić
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia można wysyłać na adres ikasinska@powiatchoszczno.pl lub pzon@powiatchoszczno.pl

Nr telefonu 95 765 78 40, 95 748 89 76.

 

Ilona Kasińska

Kierownik Wydziału

Polityki Społecznej i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Choszcznie

Print Friendly, PDF & Email