Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Choszczeńskiego

12.12.2018 13:31

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14.12.2018 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego komisji.
  4. Zaopiniowanie materiałów na III sesję Rady Powiatu Choszczeńskiego.
  5. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2019.
  6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Eugeniusz Nykiel

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  12.12.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email