Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie

09.10.2018 13:37

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.10.2018 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Analiza funkcjonowania Starostwa Powiatowego w aspekcie kosztów utrzymania i zatrudnienia.
  4. Rozpatrzenie informacji o pozyskaniu środków pomocowych do budżetu powiatu wg stanu na dzień 30.09.2018 r.
  5. Podsumowanie pracy komisji za rok 2017.
  6. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
  7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

    

Przewodniczący Komisji
/-/Paweł Szuber

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  09.10.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email