Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Choszczeńskiego

07.12.2018 13:04

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 10.12.2018 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi dotyczącej funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka oraz postępowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
  4. Analiza bieżącej korespondencji pod kątem wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia.
  5. Wolne głosy, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Artur Patyk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  07.12.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email