Zawiadomienie o komisji

13.10.2020 12:26

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 20.10.2020 r. o godz. 10.00 w internacie Zespołu Szkół Nr 1, przy ul. Chrobrego 27 (świetlica).

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 07.09.2020 r. (Protokół Nr 15/2020)
4. Analiza informacji z realizacji projektów finansowych wspieranych przez środki unijne i pozyskane z innych źródeł w 2020 r.
5. Analiza propozycji do projektu budżetu na rok 2021.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
/-/ Roman Naskręt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 13.10.2020 r.,

Print Friendly, PDF & Email