Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przyjął ostateczną wersję Raportu o Stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2018
i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Choszczeńskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Podczas sesji, która odbędzie się w miesiącu czerwcu radni będą rozpatrywać dokument, a cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.

W sesji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Stosowny wniosek o udział w debacie został załączony do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sesji, o terminie której informacja zostanie opublikowana w terminie późniejszym. na stronie internetowej powiatu choszczeńskiego. 

Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Raport dostępny pod linkiem: 

 

http://www.spow.choszczno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=14534&bar_id=9187

 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne pod linkiem:

 

http://www.spow.choszczno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=14533&bar_id=9187

 

 

Print Friendly, PDF & Email