Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych wg poniższego harmonogramu:

Punkt  I     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30.

poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

wtorek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

środa w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

czwartek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

piątek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);                    

 

Punkt II

Punkt drugi został powierzony Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie. Został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokata i radcę prawnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 • Poniedziałek – godz. 15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12; (Adwokat)
 • Wtorek – godz. 11:30-15:30 Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11; (Radca Prawny)
 • Środa 8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2; (Adwokat)
 • Czwartek – godz. 12:00- 16:00 budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7; (na zmianę Radca Prawny i Adwokat)  
 • Piątek – godz. 12:00-16:00 budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17. (Radca Prawny)

 

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności

 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku). Na rok 2019 r. nie złożono wniosku o świadczenie na terenie powiatu choszczeńskiego nieodpłatnych mediacji.

 

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

termin załatwienia sprawy

 

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonów:

Punkt  I         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie,

ul. Grunwaldzkiej 30. – Tel: 95 748 89 30,

 

Punkt II   usytuowany w gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz Tel. 95 748 89 30

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA DO POBRANIA

BIULETYN nr 3 2019 choszczenski

BIULETYN nr 2 2019 choszczenski

ZMIANA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI DRAWNO

BIULETYN nr 1 2019 choszczenski

Zmiana w dyżurach w miesiącu Styczniu 2019 r.

BIULETYN nr 4 2018 choszczeński

BIULETYN nr 3 2018 choszczenski

BIULETYN nr 2 2018 choszczenski 

BIULETYN nr 1 2018 choszczenski 

Zmiana w dyżurach w miesiącu Sierpniu 2018 r.

Zmiana w dyżurach w miesiącu Listopadzie 2018 r.

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim

Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Print Friendly, PDF & Email