Nieodpłatna pomoc prawna

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 11/2020 LISTOPAD 2020

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku.

załącznik


Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku

załącznik


Komunikat o zawieszeniu osobistych porad – Gmina: Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad – Gmina Choszczno

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 10/2020 PAŹDZIERNIK 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 9/2020 WRZESIEŃ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT o otwarciu punktów – 2020


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – 2020 

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad – Gmina Choszczno

Komunikat o zawieszeniu osobistych porad – Gmina: Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz

Wniosek ze zgłoszeniem

 

 

 

 

 

 

Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych i mediatorów wg poniższego harmonogramu:

Punkt  I     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Wolności 41.

poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

wtorek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego, mediatora);

środa w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

czwartek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

piątek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);                    

Punkt II

Punkt drugi został powierzony Fundacji „GOŁĘBIE SERCE” z siedzibą w Rzeszowie.
Został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokata i radcę prawnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek – godz. 15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12; (Radca Prawny, Mediator);

Wtorek – godz. 11:30-15:30 Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11; (Radca Prawny, Mediator);

Środa 8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2; (Radca Prawny, Doradca Obywatelki, Mediator );

Czwartek – godz. 12:00- 16:00 budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7; (Radca Prawny, Mediator);  

Piątek – godz. 12:00-16:00 budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17. (Radca Prawny, Mediator).

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pomoc prawna polega na:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym
  1. nieodpłatnej mediacji,
  2. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku).

 

Osoby uprawnione:

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty:

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonów:

Punkt  I         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie,

ul. Wolności 41. – Tel: 95 748 89 30

 

 Punkt II   usytuowany w gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz
Tel.  95 748 89 30

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

INFORMACJA

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 8/2020 SIERPIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 7/2020 LIPIEC 2020

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – 2020 

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 6/2020 CZERWIEC 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 5/2020 MAJ 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 4/2020 KWIECIEŃ 2020

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad
wniosek ze zgłoszeniem

ZMIANA W DYŻURACH ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BIERZWNIKU W MIESIĄCU MARCU 2020 r.
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 3/2020 MARZEC 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 2/2020 LUTY 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 1/2020 STYCZEŃ 2020

BIULETYN nr 4 2019 choszczenski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA DO POBRANIA
BIULETYN nr 3 2019 choszczenski
BIULETYN nr 2 2019 choszczenski
ZMIANA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI DRAWNO
BIULETYN nr 1 2019 choszczenski
Zmiana w dyżurach w miesiącu Styczniu 2019 r.
BIULETYN nr 4 2018 choszczeński
BIULETYN nr 3 2018 choszczenski
BIULETYN nr 2 2018 choszczenski
BIULETYN nr 1 2018 choszczenski
Zmiana w dyżurach w miesiącu Sierpniu 2018 r.
Zmiana w dyżurach w miesiącu Listopadzie 2018 r.
Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim
Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się 

Print Friendly, PDF & Email