Nieodpłatna pomoc prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim – Grudzień 2020 r. 

Informacja dot. Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w roku 2021.

Informacje o zmianie siedziby w Choszcznie – od 01.01.2021 r. 

Informacje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 12/2020 GRUDZIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 11/2020 LISTOPAD 2020

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku.

załącznik


Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku

załącznik


Komunikat o zawieszeniu osobistych porad – Gmina: Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad – Gmina Choszczno

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 10/2020 PAŹDZIERNIK 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 9/2020 WRZESIEŃ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT o otwarciu punktów – 2020


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – 2020 

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad – Gmina Choszczno

Komunikat o zawieszeniu osobistych porad – Gmina: Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz

Wniosek ze zgłoszeniem

 

 

 

 

 

 

Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych wg poniższego harmonogramu:

Punkt  I     budynek Internatu Zespołu Szkół Nr I  w Choszcznie
przy ulicy Bolesława Chrobrego 27 a , lokal nr 5

poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00;

wtorek w godz. 13:00 – 17:00 ;

środa w godz. 13:00 – 17:00;

czwartek w godz. 13:00 – 17:00;

piątek w godz. 13:00 – 17:00 ;

 

Punkt II

Punkt drugi został powierzony Adwokatom i Radcom Prawnym wyznaczonym przez Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Punkt został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych zgodnie z poniższym harmonogramem:


Poniedziałek – godz. 08:00-12:00
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12;

Wtorek – godz. 08:00-12:00
Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11;

Środa 8:00-12:00   
Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2;

Czwartek – godz. 08:00- 12:00
budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7;

Piątek – godz. 12:00-16:00
budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17. (Radca Prawny)

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 a także zalecane jest udzielanie pomocy w takiej formie w czasie ogłoszonej pandemii.

 

Pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
  i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Od 26 maja 2020 r., także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediację.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku). Na rok 2019 r. i 2020 r. nie złożono wniosku o świadczenie na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatnych mediacji.

 

 

Osoby uprawnione:

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty:

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty  na stronie internetowej Powiatu  Choszczeńskiego w przygotowanej do tego zakładce lub za pośrednictwem nr telefonu:

 

Punkt  I     budynek Internatu Zespołu Szkół Nr I w Choszcznie,
lokal nr 5
  – Tel: 95 748 89 30

Punkt II   usytuowany w gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz
 – Tel: 95 748 89 30

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

INFORMACJA

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 8/2020 SIERPIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 7/2020 LIPIEC 2020

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – 2020 

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 6/2020 CZERWIEC 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 5/2020 MAJ 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 4/2020 KWIECIEŃ 2020

KOMUNIKAT o zawieszeniu osobistych porad
wniosek ze zgłoszeniem

ZMIANA W DYŻURACH ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BIERZWNIKU W MIESIĄCU MARCU 2020 r.
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 3/2020 MARZEC 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 2/2020 LUTY 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 1/2020 STYCZEŃ 2020

BIULETYN nr 4 2019 choszczenski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA DO POBRANIA
BIULETYN nr 3 2019 choszczenski
BIULETYN nr 2 2019 choszczenski
ZMIANA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI DRAWNO
BIULETYN nr 1 2019 choszczenski
Zmiana w dyżurach w miesiącu Styczniu 2019 r.
BIULETYN nr 4 2018 choszczeński
BIULETYN nr 3 2018 choszczenski
BIULETYN nr 2 2018 choszczenski
BIULETYN nr 1 2018 choszczenski
Zmiana w dyżurach w miesiącu Sierpniu 2018 r.
Zmiana w dyżurach w miesiącu Listopadzie 2018 r.
Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim
Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się 

Print Friendly, PDF & Email